Confidențialitate

Termeni de utilizare

Pagina web www.uai.group  este proprietatea Ungarische Autobahn Inkasso GmbH.

Tot conținutul afișat pe site este proprietatea intelectuală a UAI. Conținutul include toate elementele vizuale, text, logo-uri, elemente de marcă, fișiere video și audio, elemente de programare (codare, baze de date, software). Copierea, duplicarea, distribuirea și stocarea acestui conținut reprezintă o încălcare a prevederilor privind proprietatea intelectuală, care se pedepsește conform legilor naționale și internaționale privind proprietatea intelectuală.

Imaginile afișate pe site sunt obținute în mod legal din surse terțe, cum ar fi www.pexels.com și https://unsplash.com. Imaginile afișate pe platformă pot fi folosite în mod liber atât în ​​scop privat, cât și în scop comercial, fără permisiunea societății sau a fotografilor. Puteți găsi mai multe informații la următoarele link-uri:

https://unsplash.com/license
https://www.pexels.com/photo-license/

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau șterge conținutul paginii web, dacă este necesar.

Informațiile care apar pe acest site au fost verificate și compuse cu cea mai mare atenție. Legile care guvernează activitățile noastre se pot schimba și nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, completitudinea și/sau calitatea informațiilor publicate pe site. Acest site web servește pentru a publica informații generale și nu este un substitut pentru sfatul profesional în nicio circumstanță. Informațiile publicate pe site nu au efect juridic pentru un anumit caz.

Site-ul web se referă la link-uri externe care ajută la furnizarea de informații despre activitățile noastre. Societatea noastră nu este responsabilă pentru conținutul accesat de utilizatori prin aceste link-uri externe și nici pentru funcționarea site-urilor externe.

Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul la Site utilizatorilor care nu respectă Termenii de utilizare. Deteriorarea intenționată a funcțiilor sau conținutului site-ului este pedepsită.

Puteți găsi informații despre protecția datelor cu caracter personal, securitatea și modulele cookie în secțiunea Protecția datelor și Politica cookie.

Dacă nu sunteți de acord cu termenii de utilizare ai site-ului, vă rugăm să încetați să utilizați site-ul.

Drepturile și obligațiile utilizatorilor site-ului web și ale Ungarische Autobahn Inkasso GmbH sunt guvernate de legea germană.

Politica de confidențialitate

Începând cu iulie 2021

Cuprins

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date
 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor
 3. Informații generale privind prelucrarea datelor
 4. Drepturile persoanei vizate
 5. Punerea la dispoziție a site-ului web și crearea de fișiere jurnal
 6. Utilizarea modulelor cookie
 7. Contact prin e-mail
 8. Formular de contact
 9. Găzduire
 10. Utilizarea de plugin-uri
 11. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date
 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului de date

  Operatorul de date responsabil în conformitate cu scopurile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) al Uniunii Europene și cu alte reglementări privind protecția datelor este:

  Ungarischen Autobahn Inkasso GmbH
  Schellenbruckplatz 49
  84307, Eggenfelden
  Deutschland
  +498721506970
  info@autobahninkasso.de
  uai.group

 2. Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

  Ofițerul desemnat pentru protecția datelor este:
  DataCo GmbH
  Dachauer Str. 65
  80335 Munchen
  Germania
  datenschutz@dataguard.de
  www.dataguard.de

 3. Informații generale privind prelucrarea datelor

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

   În general, prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care este necesar pentru a oferi un website funcțional cu conținutul și serviciile noastre. Prelucrarea regulată a datelor cu caracter personal are loc numai cu consimțământul utilizatorului. Excepțiile includ cazurile în care consimțământul prealabil nu poate fi obținut din punct de vedere tehnic și în care prelucrarea datelor este permisă de lege.

  2. Temeiul pentru prelucrarea datelor

   În cazul în care consimțământul este adecvat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, Art. 6, alin.1, lit.a) GDPR servește drept temei juridic pentru obținerea consimțământului persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale.

   În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, Art.6, alin.1, lit.b) GDPR servește drept temei juridic. Acest lucru se aplică, de asemenea, operațiunilor de prelucrare necesare pentru desfășurarea activităților precontractuale.

   Atunci când este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru a îndeplini o obligație legală la care este supusă societatea noastră, Art.6, alin.1, lit.c) GDPR servește drept temei juridic.

   În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, Art.6, alin.1, lit.d) GDPR servește drept temei juridic.

   În cazul în care prelucrarea datelor este necesară pentru a proteja interesele legitime ale societății noastre sau ale unei terțe părți, iar drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra intereselor acesteia, Art.6, alin.1, lit.f) GDPR va servi drept temei juridic pentru prelucrarea datelor.

  3. Eliminarea datelor și durata de stocare

   Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau restricționate de îndată ce scopul stocării acestora a fost îndeplinit. O stocare suplimentară poate avea loc dacă acest lucru este prevăzut de legiuitorul european sau național în cadrul regulamentelor UE, al legii sau al altor reglementări relevante la care este supus operatorul de date. Restricționarea sau ștergerea datelor are loc, de asemenea, atunci când expiră perioada de stocare prevăzută de standardele menționate anterior, cu excepția cazului în care este necesară prelungirea stocării datelor în scopul încheierii sau îndeplinirii contractului respectiv.

 4. Drepturile persoanei vizate

  Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți o persoană vizată în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi:

  1. Dreptul la informare

   Puteți solicita operatorului de date să vă confirme dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de către acesta.

   În cazul în care are loc o astfel de prelucrare, puteți solicita următoarele informații de la operatorul de date:

   1. Scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
   2. Categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate.
   3. Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal.
   4. Durata planificată a stocării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, dacă nu sunt disponibile informații specifice, criteriile de determinare a duratei de stocare.
   5. Existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc sau de a vă opune unei astfel de prelucrări.
   6. Existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere.
   7. În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dumneavoastră, orice informații disponibile cu privire la sursa acestora.
   8. Existența unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în temeiul articolului 22 alineatul (1) și al articolului 22 alineatul (4) GDPR și, în anumite cazuri, informații semnificative despre sistemul de prelucrare a datelor implicat, precum și despre domeniul de aplicare și rezultatul preconizat al unei astfel de prelucrări asupra persoanei vizate.

   Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la faptul că datele dvs. cu caracter personal vor fi transmise unei țări terțe sau unei organizații internaționale. În acest context, puteți solicita apoi garanțiile corespunzătoare în conformitate cu Art. 46 GDPR în legătură cu transferul.

   Dreptul dvs. la informații poate fi limitat în cazul în care este probabil ca o astfel de restricție să facă imposibilă sau să împiedice în mod serios realizarea unor scopuri științifice sau statistice și că o astfel de limitare este necesară pentru realizarea unor scopuri științifice sau statistice.

  2. Dreptul la rectificare

   Aveți dreptul la rectificarea și/sau modificarea datelor, în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Operatorul de date trebuie să rectifice datele fără întârziere.

   Dreptul dvs. la rectificare poate fi limitat în măsura în care este posibil să facă imposibilă sau să afecteze grav realizarea scopurilor cercetării sau ale activității statistice, iar limitarea este necesară pentru realizarea scopurilor cercetării sau ale activității statistice.

  3. Dreptul la restricționarea prelucrării

   Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele condiții:

   • În cazul în care contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă care să permită operatorului de date să verifice exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
   • Prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal și solicitați în schimb restricționarea utilizării acestora.
   • Operatorul de date sau reprezentantul acestuia nu mai au nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră aveți nevoie de acestea pentru a afirma, exercita sau apăra drepturi legale; sau
   • Dacă v-ați opus prelucrării în conformitate cu Art. 21 (1) GDPR și nu este încă sigur dacă interesele legitime ale operatorului de date prevalează asupra intereselor dumneavoastră.

   În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost restricționată, aceste date pot fi utilizate – cu excepția stocării datelor – numai cu consimțământul dvs. sau în scopul afirmării, exercitării sau apărării unor pretenții legale sau al protejării drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

   În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în conformitate cu condițiile menționate mai sus, veți fi informat de către operatorul de date înainte ca restricția să fie ridicată.

   Dreptul dvs. de a restricționa prelucrarea poate fi limitat în cazul în care este probabil ca o astfel de restricție să facă imposibilă sau să împiedice în mod serios realizarea scopurilor științifice sau statistice și că o astfel de limitare este necesară pentru realizarea scopurilor științifice sau statistice.

  4. Dreptul la ștergere

   1. Obligația de ștergere

    În cazul în care solicitați operatorului de date să vă șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, acesta este obligat să facă acest lucru imediat dacă se aplică una dintre următoarele situații:

    1. Datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate.
    2. Vă retrageți consimțământul pe care se bazează prelucrarea, în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) și Art. 9, alin.2, lit.a) GDPR și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor.
    3. În conformitate cu Art. 21, alin.1 GDPR, vă opuneți prelucrării datelor și nu mai există motive legitime și imperative pentru prelucrare sau vă opuneți în temeiul Art. 21, alin.2 GDPR.
    4. Datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.
    5. Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală din dreptul Uniunii sau din dreptul unui stat membru la care este supus operatorul de date.
    6. Datele dvs. cu caracter personal au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu Art. 8 alin.1 GDPR.
   2. Informații către terți

    În cazul în care operatorul de date a făcut publice datele dvs. cu caracter personal și trebuie să le șteargă în conformitate cu Art.17, alin.1. GDPR, acesta ia măsurile adecvate, inclusiv mijloace tehnice, pentru a informa persoanele împuternicite de operator care prelucrează datele cu caracter personal, că a fost depusă o cerere de ștergere a tuturor legăturilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau replicilor datelor cu caracter personal, ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare pentru executarea procesului.

   3. Excepții

    Dreptul la ștergere nu există în cazul în care prelucrarea este necesară:

    1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare.
    2. pentru a îndeplini o obligație legală impusă de legislația Uniunii sau a statelor membre de care aparține operatorul de date sau pentru a îndeplini o sarcină de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul;
    3. din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în conformitate cu Art. 9, alin.2, lit.h),i) și Art. 9, alin. 3) GDPR.
    4. în scopuri arhivistice de interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu Art.89, alin.1, în măsura în care legea menționată la litera (a) este susceptibilă să facă imposibilă sau să afecteze grav realizarea obiectivelor prelucrării respective sau pentru aplicarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.
  5. Dreptul la informare

   În cazul în care aveți dreptul de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării asupra operatorului de date, acesta este obligat să informeze toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele dvs. cu caracter personal cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor sau la restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau implică un efort disproporționat.

   Vă rezervați dreptul de a fi informat de către operatorul de date cu privire la destinatarii datelor dumneavoastră.

  6. Dreptul la portabilitatea datelor

   Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate operatorului de date într-un format structurat și ușor de citit automat. În plus, aveți dreptul de a transfera aceste date către o altă persoană, fără a fi împiedicat de către operatorul de date căruia i-au fost date inițial datele, dacă:

    1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu Art. 6, alin.1, lit.a) sau Art. 9, alin.2, lit.a) sau Art. 9 alin.2, lit.a) GDPR sau executarea unui contract în Art.6, alin.1., lit.b) și
    2. prelucrarea se face prin mijloace automatizate.

   În exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul de a vă transmite datele cu caracter personal direct de la o persoană la alta, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu sunt afectate.

   Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică în cazul prelucrării datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității oficiale delegate operatorului de date.

  7. Dreptul la opoziție

   Din motive care decurg din situația dvs. particulară, aveți, în orice moment, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în conformitate cu Art.1, alin.1, lit.e),f) GDPR; acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.

   Operatorul de date nu va mai prelucra datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care poate demonstra că există motive legitime și imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că prelucrarea are ca scop aplicarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale.

   În cazul în care datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în ceea ce privește o astfel de publicitate; acest lucru se aplică și profilării asociate cu marketingul direct.

   Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

   Indiferent de Directiva 2002/58/CE, aveți posibilitatea, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale, de a vă exercita dreptul de a vă opune prin intermediul unor proceduri automatizate care utilizează specificații tehnice.

   De asemenea, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și care este efectuată în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) GDPR.

   Dreptul dvs. de opoziție poate fi limitat în cazul în care este probabil ca o astfel de restricție să facă imposibilă sau să împiedice în mod serios realizarea scopurilor științifice sau statistice și că o astfel de limitare este necesară pentru realizarea scopurilor științifice sau statistice.

  8. Dreptul de a retrage declarația de consimțământ privind protecția datelor

   Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la retragere.

  9. Decizia automatizată în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri

   Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată – inclusiv crearea de profiluri – care va avea un efect juridic sau vă va afecta în mod substanțial într-un mod similar. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia:

   1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și operatorul de date,
   2. este permisă de legislația Uniunii sau a statelor membre căreia îi este supus operatorul de date și în cazul în care această legislație conține măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime; sau
   3. se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

   Cu toate acestea, aceste decizii nu trebuie să se bazeze pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu Art. 9 (1) GDPR, cu excepția cazului în care Art.9, alin.2, lit.a),b) se aplică și au fost luate măsuri rezonabile pentru a vă proteja drepturile și libertățile, precum și interesele dvs. legitime.

   În ceea ce privește cazurile menționate la alineatele (1) și (3), operatorul de date ia măsurile adecvate pentru a vă apăra drepturile și libertățile, precum și interesele dumneavoastră legitime, inclusiv dreptul de a obține asistență din partea operatorului de date sau a reprezentantului acestuia, de a vă exprima opinia în această privință și de a contesta decizia.

  10. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

   Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care vă aveți reședința, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc încalcă GDPR.

   Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea informează reclamantul cu privire la stadiul și rezultatele plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea unei căi de atac judiciare în conformitate cu Art. 78 GDPR.

 5. Punerea la dispoziție a site-ului web și crearea de fișiere jurnal

  1. Descrierea și scopul prelucrării datelor

   De fiecare dată când site-ul nostru web este accesat, sistemul nostru colectează automat date și informații relevante de la sistemul informatic al dispozitivului care îl accesează.

   Sunt colectate următoarele date:

   • Tipul de browser și versiunea utilizată
   • Sistemul de operare al utilizatorului
   • Furnizorul de servicii de internet al utilizatorului
   • Data și ora accesării
   • Paginile web de pe care sistemul utilizatorului a accesat site-ul nostru web
   • Paginile web accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru web

   Datele sunt, de asemenea, stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Nu sunt incluse adresele IP ale utilizatorului sau alte date care permit atribuirea datelor unui utilizator. Datele nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

  2. Scopul prelucrării datelor

   Stocarea în fișierele jurnal se face pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. De asemenea, datele sunt utilizate pentru a optimiza site-ul web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre IT. Nu are loc o analiză a datelor în scopuri de marketing.

   În scopurile menționate mai sus, interesul nostru legitim constă în prelucrarea datelor în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.f) GDPR.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

   Temeiul juridic pentru stocarea temporară a datelor este Art.6, alin.1., lit.f) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul colectării lor. Sesiunea este finalizată atunci când se realizează colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web.

  5. Obiecție și eliminare

   Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web, precum și stocarea datelor în fișierele jurnal sunt esențiale pentru funcționarea site-ului web. Prin urmare, utilizatorul nu se poate opune proceselor menționate mai sus.

 6. Utilizarea cookie-urilor

  1. Descrierea și scopul prelucrării datelor

   Site-ul nostru web utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate în browser-ul de internet sau de către browser-ul de internet de pe sistemul informatic al utilizatorului. În cazul în care un utilizator accesează un site web, un cookie poate fi stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Aceste cookie-uri conțin un șir de caractere care permite identificarea unică a browser-ului atunci când site-ul web este redeschis.

   Utilizăm cookie-uri pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru web necesită identificarea browser-ului folosit pentru accesare chiar și după o întrerupere a paginii.

   Următoarele date sunt stocate și transmise în cookie-uri:

   • Setări de limbă
   • Frecvența de vizualizare a paginilor
   • Utilizarea funcționalităților site-ului web

   Datele utilizatorilor colectate în acest mod sunt pseudonimizate prin măsuri tehnice. Prin urmare, nu este posibil să se atribuie datele utilizatorului care accesează site-ul. Datele nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorilor.

  2. Scopul prelucrării datelor

   Scopul utilizării cookie-urilor tehnice este de a simplifica utilizarea site-urilor web pentru utilizatori. Unele funcții ale site-ului nostru nu pot fi oferite fără utilizarea de cookie-uri. Acestea necesită recunoașterea browser-ului chiar și după o schimbare de pagină.

   Avem nevoie de cookie-uri în următoarele scopuri:

   • Aplicarea setărilor de limbă

   Datele de utilizator colectate de cookie-urile tehnice nu sunt utilizate pentru a crea profiluri de utilizator.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizând cookie-uri necesare din punct de vedere tehnic este Art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR.

  4. Durata de stocare și posibilitatea de opoziție și de eliminare

   Cookie-urile sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și transmise de către acesta către site-ul nostru. Prin urmare, dumneavoastră, în calitate de utilizator, aveți, de asemenea, control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor prin modificarea setărilor din browser-ul dvs. de internet. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și în mod automat. În cazul în care cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil ca unele funcții ale site-ului web să nu poată fi utilizate în întregime.

   Dacă utilizați browser-ul Safari versiunea 12.1 sau o versiune mai recentă, cookie-urile vor fi șterse automat după șapte zile. Acest lucru este valabil și pentru modulele cookie de tip opt-out, care sunt utilizate pentru a împiedica utilizarea mecanismelor de urmărire.

 7. Contact prin e-mail

  1. Descrierea și scopul prelucrării datelor

   Ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail furnizate pe site-ul nostru web. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise odată cu e-mailul trimis, vor fi stocate.

   Datele vor fi utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

  2. Scopul prelucrării datelor

   If you contact us via email, this also constitutes the necessary legitimate interest in the processing of the data.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

   În cazul în care utilizatorul și-a dat consimțământul, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR.

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în timpul trimiterii unui e-mail este Art.6, alin.1, lit.f) GDPR. În cazul în care scopul contactului prin e-mail este încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este Art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal trimise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate concluziona din circumstanțe că problema în cauză a fost rezolvată în mod concludent.

   Datele cu caracter personal suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.

  5. Obiecție și eliminare

   Utilizatorul are posibilitatea de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale cu caracter personal.

   Prin cerere scrisă

   În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în timpul stabilirii contactului vor fi șterse.

 8. Formular de contact

  1. Descrierea și scopul prelucrării datelor

   Pe site-ul nostru web este disponibil un formular de contact, care poate fi utilizat pentru contactul electronic. În cazul în care un utilizator utilizează această opțiune, datele introduse în masca de introducere a datelor ne vor fi transmise și stocate.

   La trimiterea mesajului vor fi stocate și următoarele date:

   • Adresa de e-mail
   • Numele de familie
   • Prenumele
   • Numărul de telefon / numărul de telefon mobil
   • Data și ora contactului
   • Numărul de înmatriculare, numărul de referință UAI

   Ca parte a procesului de trimitere, se va obține consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor dumneavoastră și se va face trimitere la prezenta politică de confidențialitate.

   Alternativ, ne puteți contacta prin intermediul adresei de e-mail furnizate. În acest caz, vor fi stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise odată cu e-mailul.

   Datele vor fi utilizate exclusiv pentru procesarea conversației.

  2. Scopul prelucrării datelor

   Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de introducere a datelor ne servește exclusiv în scopul stabilirii contactului. În cazul în care ne contactați prin e-mail, acest lucru constituie, de asemenea, interesul nostru legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

   Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc la prevenirea utilizării abuzive a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre informatice.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art.6, alin.1, lit.a) GDPR dacă utilizatorul și-a dat consimțământul.

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor transmise în timpul trimiterii unui e-mail este Art.6, alin.1, lit.f) GDPR. În cazul în care scopul contactului prin e-mail este încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este Art. 6, alin.1, lit.b) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Pentru datele cu caracter personal din masca de introducere a datelor din formularul de contact și cele trimise prin e-mail, acest lucru se întâmplă atunci când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate deduce din circumstanțe că faptele în cauză au fost clarificate în mod concludent.

   Datele personale suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.

  5. Obiecție și eliminare

   Utilizatorul are posibilitatea de a-și retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune în orice moment stocării datelor sale cu caracter personal.

   Prin cerere scrisă

   În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în timpul stabilirii contactului vor fi șterse.

 9. Găzduire

  Site-ul web este găzduit pe serverele unui furnizor de servicii comandat de noi.

  Furnizorul nostru de servicii este:

  Hetzner Online GmbH

  Serverele colectează și stochează automat informații în așa-numitele fișiere jurnal de server, pe care browser-ul dumneavoastră le transmite automat atunci când vizitați site-ul web. Informațiile stocate sunt:

  • Tipul și versiunea browser-ului
  • Sistemul de operare utilizat
  • URL-ul de referință
  • Numele de gazdă al computerului de accesare
  • Ora și data solicitării serverului
  • Adresa IP a dispozitivului utilizatorului

  Aceste date nu vor fi îmbinate cu alte surse de date. Datele sunt colectate în baza Art.6, alin.1, lit.f) GDPR. Operatorul site-ului web are un interes legitim în prezentarea și optimizarea fără erori tehnice a site-ului său web – și, prin urmare, sunt înregistrate fișierele jurnal de server.

  Serverul site-ului web este localizat din punct de vedere geografic în următoarea țară: Germania.

 10. Utilizarea de plugin-uri

  Utilizăm plugin-uri în diverse scopuri. Plugin-urile utilizate sunt enumerate mai jos:

  Utilizarea Bootstrap

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm cadrul OpenSource Bootstrap. Acesta este încărcat prin intermediul rețelei de livrare de conținut bootstrapcdn.com. Acest serviciu este furnizat de MaxCDN DBA StackPath, 2021 McKinney Ave, Suite 1100, Dallas, TX 75201, SUA (denumit în continuare StackPath). Prin utilizarea BootstrapCDN, pe computerul dumneavoastră sunt setate cookie-uri și sunt stocate date de utilizare. Datele personale pot fi stocate și evaluate, în special activitatea utilizatorului (în special ce pagini au fost vizitate și pe ce elemente s-a făcut clic), precum și informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare).

   Pentru mai multe informații despre colectarea și stocarea datelor de către StackPath, vă rugăm să vizitați:

   https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/

  2. Scopul prelucrării datelor

   Utilizarea Bootstrap are ca scop îmbunătățirea prezenței noastre online și a capacității de utilizare a acesteia.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica StackPath să colecteze și să prelucreze informațiile dvs. cu caracter personal prin împiedicarea stocării de module cookie ale terților pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs.

   Pentru mai multe informații despre opțiunile de contestare și de eliminare în ceea ce privește StackPath, vă rugăm să vizitați:

   https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/.

  Utilizarea Google Analytics

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Googl LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA și reprezentantul său în Uniune Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanda (Denumită în continuare „Google”). Google Analytics examinează, printre altele, originea vizitatorilor, durata de ședere a acestora pe anumite pagini și utilizarea motoarelor de căutare, permițând astfel o mai bună monitorizare a succesului campaniilor publicitare. Google plasează un cookie pe computerul dumneavoastră. Acesta permite stocarea și evaluarea datelor cu caracter personal, în special a activității utilizatorului (în special ce pagini au fost vizitate și ce elemente au fost accesate), informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare), date despre reclamele afișate (în special ce reclame au fost afișate și dacă utilizatorul a făcut clic pe acestea), precum și date despre partenerii publicitari (în special ID-uri de utilizator pseudonimizate). Informațiile generate de cookie despre utilizarea de către dvs. a acestui site web vor fi transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, în cazul în care este activată anonimizarea IP pe această prezență online, Google va trunchia în prealabil adresa dumneavoastră IP în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale adresa IP completă este transmisă către un server Google din SUA și scurtată acolo.

   În numele operatorului acestei prezențe online, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a prezenței online, pentru a întocmi rapoarte privind activitățile prezenței online și pentru a furniza operatorului prezenței online alte servicii asociate cu utilizarea prezenței online și cu utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. ca parte a Google Analytics nu este combinată cu alte date de la Google. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browser-ul dumneavoastră, însă vă rugăm să rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului nostru. Pentru mai multe informații privind colectarea și stocarea datelor de către Google puteți găsi aici:

   https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

  2. Scopul prelucrării datelor

   Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este de a ne adresa în mod specific unui grup țintă care și-a exprimat deja un interes inițial prin vizitarea site-ului.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Informațiile dvs. personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau cât este cerut de lege. Datele publicitare din jurnalele serverului sunt anonimizate prin declarațiile proprii ale Google pentru a șterge părți din adresa IP și informațiile cookie după 9 și, respectiv, 18 luni.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Google prin împiedicarea stocării de cookie-uri de către terți pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea în browser-ul dvs. a unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs. De asemenea, puteți împiedica colectarea de date generate de cookie și legate de utilizarea prezenței dvs. online (inclusiv adresa dvs. IP) către Google și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plugin-ului pentru browser disponibil la următorul link:

   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

   Cu ajutorul următorului link puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. personale de către Google:

   https://adssettings.google.com

   Informații suplimentare privind opțiunile de opoziție și de eliminare a datelor împotriva Google pot fi găsite la adresa:

   https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

  Utilizarea Google Maps

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm serviciul de hărți online Google Maps al Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA și reprezentantul în Uniune Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanda (denumit în continuare Google). Utilizăm plugin-ul Google Maps pentru a afișa vizual date geografice și pentru a le încorpora în prezența noastră online. Prin utilizarea Google Maps pe prezența noastră online, informațiile despre utilizarea prezenței noastre online, adresa dumneavoastră IP și adresele introduse cu funcția de planificare a traseului sunt transmise unui server Google și stocate acolo.

   Informații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către Google pot fi găsite aici:

   https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

  2. Scopul prelucrării datelor

   Utilizarea plug-in-ului Google Maps servește la îmbunătățirea ușurinței de utilizare și la o ilustrare atractivă a prezenței noastre online.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau cât este prevăzut de lege.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Google prin împiedicarea stocării de cookie-uri de la terți pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea în browser-ul dvs. a unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs.

   Cu ajutorul următorului link puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. personale de către Google:

   https://adssettings.google.com

   Informații suplimentare privind opțiunile de opoziție și de eliminare a datelor împotriva Google pot fi găsite la adresa:

   https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

  Utilizarea securității Wordfence

   1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

    Prezența noastră online utilizează funcții ale companiei Defiant Inc., 800 5th Ave., Suite 4100, Seattle, WA 98104, SUA (denumită în continuare Defiant). Wordfence Security securizează prezența noastră online și protejează vizitatorii de viruși și malware. Atunci când vizitați o pagină cu un plugin, se stabilește o conexiune directă între computerul dvs. și serverul Defiant. Pentru a recunoaște dacă vizitatorul este un om sau un robot, plugin-ul stabilește cookie-uri. Pot fi stocate și evaluate date personale suplimentare, în special informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare).

    Este posibil să se evalueze comportamentul din notificările trimise (de exemplu, cât de des este apelată o pagină). Pentru a vă proteja împotriva atacurilor de forță brută și DDoS sau a spam-ului de comentarii, adresele IP sunt stocate pe serverele Wordfence. Adresele IP care sunt clasificate ca fiind acceptabile sunt plasate pe o listă albă. Mai multe informații despre colectarea și stocarea datelor de către Defiant pot fi găsite aici:

    https://www.wordfence.com/privacy-policy/

   2. Scopul prelucrării datelor

    Prezența online utilizează plug-in-ul pentru a se proteja împotriva virușilor și a programelor malware și pentru a se apăra de atacurile infractorilor informatici.

   3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

    Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  Durata de stocare

  Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile.

  1. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica Wordfence Security să colecteze și să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal prin împiedicarea stocării de cookie-uri ale terților pe computerul dumneavoastră, prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării de coduri de script în browser-ul dumneavoastră sau prin instalarea unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs.

   Puteți găsi mai multe informații despre opțiunile de contestare și eliminare împotriva Wordfence Security la adresa:

   https://www.wordfence.com/privacy-policy/

  Utilizarea WPML

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm WPML al OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong (Denumit în continuare WPML). WPML este un plugin multilingv pentru WordPress. Noi folosim WPML pentru a ne ilustra prezența online în diferite limbi. Atunci când vizitați prezența noastră online, WPML stochează un cookie pe dispozitivul dvs. pentru a stoca setările de limbă pe care le-ați selectat. Acest lucru permite stocarea și evaluarea datelor cu caracter personal, în special a activității utilizatorului (în special ce pagini au fost vizitate și pe ce elemente s-a făcut clic), precum și informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare). \Formații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către WPML pot fi găsite aici:

   https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

  2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizarea WPML servește pentru a putea reprezenta prezența noastră online în mai multe limbi.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Baza legală pentru prelucrarea datelor este Art.6, alin.1, lit.f) GDPR. Interesul nostru legitim constă în a ne adresa vizitatorilor prezenței noastre online în limba lor maternă.

  4. Durata de stocare

   WPML stochează cookie-uri pe terminalul dumneavoastră. Puteți găsi informații despre durata de stocare a modulelor cookie la: https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-GDPR-compliance

  5. Posibilitatea de opoziție și de eliminare

   You can prevent WPML from collecting and processing your personal data by preventing the storage of third-party cookies on your computer, by using the „Do Not Track” function of a supporting browser, by deactivating the execution of script code in your browser, or by installing a script blocker such as NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs.

   Puteți găsi informații suplimentare privind posibilitățile de opoziție și de eliminare față de WPML la adresa: WPML:

   https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

  Utilizarea Font Awesome

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm fonturi de la Font Awesome, un serviciu al Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, SUA (denumit în continuare Font Awesome). Fonturile sunt transferate în memoria cache a browser-ului la apelarea paginii, pentru a le putea utiliza în vederea afișării îmbunătățite din punct de vedere vizual a diferitelor informații. Datele cu caracter personal pot fi stocate, transmise și evaluate, în special informațiile despre dispozitiv și browser (în special adresa IP și sistemul de operare).

   În cazul în care browser-ul nu acceptă sau împiedică accesul la Font Awesome, textul va fi afișat într-un font standard.

   Atunci când vizitați site-ul, Font Awesome nu va accepta cookie-uri.

   Pentru informații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către Font Awesome, vă rugăm să vizitați: https://origin.fontawesome.com/privacy

  2. Scopul prelucrării datelor

   Utilizarea Google Webfonts servește la o reprezentare atractivă a textelor noastre.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau cât este prevăzut de lege.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica Font Awesome să colecteze și să proceseze datele dvs. personale prin împiedicarea stocării de cookie-uri ale terților pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea în browser-ul dumneavoastră a unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs. Pentru mai multe informații despre cum poate fi contestat Font Awesome, vizitați:

   https://origin.fontawesome.com/privacy

  Utilizarea Google Tag Manager

  1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) de la Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA și reprezentantul său în Uniune Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanda (denumit în continuare Google). Cu ajutorul Google Tag Manager, etichetele de la Google și de la servicii terțe pot fi gestionate și grupate și încorporate pe o prezență online. Etichetele sunt mici elemente de cod de pe o prezență online care sunt utilizate, printre altele, pentru a măsura numărul și comportamentul vizitatorilor, pentru a capta impactul publicității online și al canalelor sociale, pentru a utiliza re-marketing-ul și direcționarea, precum și pentru a testa și optimiza prezențele online. Atunci când un utilizator vizitează prezența online, configurația curentă a etichetei este trimisă în browser-ul utilizatorului. Aceasta conține declarații cu privire la etichetele care urmează să fie declanșate. Google Tag Manager declanșează alte etichete care pot la rândul lor să colecteze date. Veți găsi informații în acest sens în pasajele privind utilizarea serviciilor corespunzătoare din prezenta declarație de protecție a datelor. Google Tag Manager nu accesează aceste date.

   Pentru mai multe informații despre Google Tag Manager, vă rugăm să vizitați: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html și să consultați politica de confidențialitate a Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

  2. Scopul prelucrării datelor

   Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în administrarea colectată și clară, precum și într-o integrare eficientă a serviciilor unor terțe părți.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Informațiile dvs. personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau cât este cerut de lege. Datele publicitare din jurnalele serverului sunt anonimizate prin declarațiile proprii ale Google pentru a șterge părți din adresa IP și informațiile cookie după 9 și, respectiv, 18 luni.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Google prin împiedicarea stocării de cookie-uri de către terți pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea în browser-ul dvs. a unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs. De asemenea, puteți împiedica colectarea de date generate de cookie și legate de utilizarea prezenței dvs. online (inclusiv adresa dvs. IP) către Google și pentru a împiedica prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea plug-in-ului pentru browser disponibil la următorul link:

   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

   Cu ajutorul următorului link puteți dezactiva utilizarea datelor dvs. personale de către Google:

   https://adssettings.google.de . Informații suplimentare privind opțiunile de opoziție și de eliminare a datelor împotriva Google pot fi găsite la adresa:

   https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

  Utilizarea NinjaForms

  1. Domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal

   Utilizăm funcționalități ale plugin-ului de formulare de contact NinjaForms al WP Ninjas, LLC, 1809 Keith Street, Cleveland, Tennessee, Statele Unite ale Americii (denumit în continuare: WP Ninjas).

   Utilizatorul poate comunica cu vizitatorii site-ului său (și invers) prin intermediul NinjaForms).

   Cookie-urile de la WP Ninjas sunt stocate pe dispozitivul dvs. final.

   Următoarele date cu caracter personal sunt prelucrate de WP Ninjas:

   • Informații despre dispozitiv
   • Date de localizare (de exemplu, adresa IP)
   • Informații introduse de vizitatorul site-ului web (tipul depinde de creatorul site-ului web)

   Datele nu vor fi transferate în țări terțe și vor fi transmise doar prin intermediul serverelor noastre de e-mail.

   Informații suplimentare privind colectarea și stocarea datelor de către WP Ninjas pot fi găsite la adresa: WP Ninjas:

   https://ninjaforms.com/privacy-policy/

  2. Scopul prelucrării datelor

   Utilizăm NinjaForms pentru a crea și a pune la dispoziție formulare de contact.

  3. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

   Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul dat de utilizator în conformitate cu Art.6, alin.1, lit.a) GDPR.

  4. Durata de stocare

   Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile descrise în această politică de confidențialitate sau în conformitate cu prevederile legale, de exemplu, în scopuri fiscale și contabile. În cazul în care vă revocați consimțământul, datele cu caracter personal corespunzătoare vor fi șterse imediat.

  5. Posibilitatea de revocare a consimțământului și de eliminare

   Aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ în conformitate cu legea privind protecția datelor. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până la revocare.

   Puteți împiedica WP Ninjas să colecteze și să prelucreze datele dvs. cu caracter personal prin blocarea stocării de cookie-uri de la terți pe computerul dvs., prin utilizarea funcției „Do Not Track” a unui browser compatibil, prin dezactivarea executării codului de script în browser-ul dvs. sau prin instalarea în browser-ul dvs. a unui blocant de scripturi, cum ar fi NoScript (https://noscript.net/) sau Ghostery (https://www.ghostery.com) în browser-ul dvs.

   Pentru informații suplimentare privind opțiunile de contestare și de eliminare împotriva WP Ninjas, vă rugăm să vizitați:

   https://ninjaforms.com/privacy-policy/

Această politică de confidențialitate a fost creată cu ajutorul DataGuard.

WordPress Cookie Notice de la Real Cookie Banner