Poufność

Warunki użytkowania

Strona internetowa uai.group  jest własnością Ungarische Autobahn Inkasso GmbH.

Wszystkie treści wyświetlane na stronie są własnością intelektualną UAI.  Treść obejmuje wszystkie elementy wizualne, tekst, logo, elementy marki, pliki wideo i audio, elementy programistyczne (kodowanie, bazy danych, oprogramowanie). Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie i przechowywanie tych treści stanowi naruszenie własności intelektualnej, które podlega karze na mocy krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących własności intelektualnej.

Obrazy zamieszczone na stronie zostały legalnie uzyskane z zewnętrznych źródeł, takich jak www.pexels.com i https://unsplash.com. Obrazy zamieszczone na platformie mogą być swobodnie wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i komercyjnych bez zgody firmy lub fotografów. Więcej informacji można znaleźć pod następującymi linkami:

https://unsplash.com/license
https://www.pexels.com/photo-license/

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia treści strony internetowej w razie potrzeby.

Informacje pojawiające się na tej stronie zostały sprawdzone i opracowane z najwyższą starannością. Przepisy prawa regulujące naszą działalność mogą ulec zmianie i nie możemy ponosić odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność i/lub jakość informacji publikowanych na stronie. Ta witryna internetowa służy do publikowania ogólnych informacji i w żadnym wypadku nie zastępuje profesjonalnej porady. Informacje publikowane na witrynie nie mają skutków prawnych w konkretnej sprawie.

Strona odnosi się do zewnętrznych linków, które pomagają dostarczyć informacji o naszej działalności. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za treści, do których użytkownicy docierają za pośrednictwem tych linków zewnętrznych, ani za działanie zewnętrznych wittryn internetowych.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do Witryny użytkownikom, którzy nie przestrzegają Warunków użytkowania. Celowe uszkodzenie funkcji lub treści witryny podlega karze.

Informacje o ochronie danych osobowych, bezpieczeństwie i plikach cookies znajdziesz w dziale Ochrona danych i Polityka cookies.

Jeśli nie zgadzasz się z warunkami korzystania z witryny, przestań z niej korzystać.

Prawa i obowiązki użytkowników strony internetowej oraz Ungarische Autobahn Inkasso GmbH reguluje prawo niemieckie.

Polityka prywatności

Spis treści

 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
 3. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych
 4. Prawa osoby, której dane dotyczą
 5. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika
 6. Używanie cookies
 7. Kontakt przez e-mail
 8. Formularz kontaktowy
 9. Hosting
 10. Użyte wtyczki
 1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

  Administratorem danych odpowiedzialnym zgodnie z celami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) Unii Europejskiej i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych jest:

  Ungarischen Autobahn Inkasso GmbH
  Schellenbruckplatz 49
  84307, Eggenfelden
  Niemcy
  +498721506970
  info@autobahninkasso.de
  uai.group

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Wyznaczonym inspektorem ochrony danych jest:

  DataCo GmbH
  Dachauer Str. 65
  80335 Munich
  Niemcy
  datenschutz@dataguard.de
  www.dataguard.de

 3. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych

  Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonującej strony internetowej z naszymi treściami i usługami. Regularne przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątki obejmują przypadki, w których wcześniejsza zgoda nie może być technicznie uzyskana oraz gdy przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo.

   

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

  W przypadku, gdy zgoda jest odpowiednia do przetwarzania danych osobowych, Art. 6 (1) (1) (a) GDPR służy jako podstawa prawna do uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych.

  Jeśli chodzi o przetwarzanie danych osobowych wymaganych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, Art. 6 (1) (1) (b) GDPR służy jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania wymaganych do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy.

  Gdy konieczne jest przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, Art. 6 (1) (1) (c) GDPR służy jako podstawa prawna.Jeśli żywotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, Art. 6 (1) (1) (d) GDPR służy jako podstawa prawna.

  Jeśli przetwarzanie danych jest niezbędne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, a podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesem tego pierwszego, Art. 6 (1) (1) (f) GDPR będzie służył jako podstawa prawna przetwarzania danych.

   

  1. Usuwanie danych i okres przechowywania

  Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte lub ograniczone, gdy tylko cel ich przechowywania zostanie osiągnięty. Dodatkowe przechowywanie może mieć miejsce, jeśli jest to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego lub krajowego w ramach rozporządzeń UE, ustawy lub innych odpowiednich przepisów, którym podlega administrator danych. Ograniczenie lub usunięcie danych następuje również po upływie okresu przechowywania przewidzianego przez wyżej wymienione normy, chyba że istnieje potrzeba przedłużenia przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania odpowiedniej umowy.

 4. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Gdy przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu GDPR i przysługują Ci następujące prawa:

   

  1. Prawo do informacji

  Mogą Państwo zwrócić się do administratora danych o potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przez niego przetwarzane.

  Jeśli takie przetwarzanie ma miejsce, możesz zażądać od administratora danych następujących informacji:

  • Cel, w jakim przetwarzane są dane osobowe.
  • Kategorie przetwarzanych danych osobowych.
  • Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione.
  • Planowany okres przechowywania Państwa danych osobowych lub, w przypadku braku szczegółowych informacji, kryteria ustalania okresu przechowywania.
  • Istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  • Istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W przypadku gdy dane osobowe nie są zbierane od Państwa wszelkie dostępne informacje o ich źródle.
  • Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie art. 22 (1) i art. 22 (4) GDPR, a w niektórych przypadkach znaczące informacje na temat zaangażowanego systemu przetwarzania danych oraz zakresu i zamierzonego wyniku takiego przetwarzania na osobie, której dane dotyczą.

  Mają Państwo prawo zażądać informacji, czy Państwa dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście mogą Państwo następnie zażądać odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 GDPR w związku z przekazaniem danych.

  Państwa prawo do informacji może zostać ograniczone, jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że takie ograniczenie uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celów naukowych lub statystycznych, a także, że takie ograniczenie jest niezbędne do osiągnięcia celów naukowych lub statystycznych.

  1. Prawo do sprostowania

  Masz prawo do sprostowania i/lub zmiany danych, jeśli Twoje przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych musi niezwłocznie sprostować dane

  Twoje prawo do sprostowania może być ograniczone w zakresie, w jakim może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów badań lub prac statystycznych, a ograniczenie jest niezbędne do osiągnięcia celów badań lub prac statystycznych.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na następujących warunkach:

  • Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych przez okres umożliwiający administratorowi danych sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żądają ograniczenia ich wykorzystywania.
  • Administrator danych lub jego przedstawiciel nie potrzebują już danych osobowych do celu przetwarzania, ale są one potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych; lub
  • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 (1) GDPR i nie jest jeszcze pewne, czy uzasadnione interesy administratora danych przeważają nad Twoimi interesami.

  Jeżeli przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa zostało ograniczone, dane te mogą być – z wyjątkiem przechowywania danych – wykorzystywane wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii lub państwa członkowskiego.

  Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z wyżej wymienionymi warunkami, zostaniesz poinformowany przez administratora danych przed zniesieniem ograniczenia.

  Państwa prawo do ograniczenia przetwarzania może zostać ograniczone, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że takie ograniczenie uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celów naukowych lub statystycznych oraz że takie ograniczenie jest niezbędne do osiągnięcia celów naukowych lub statystycznych.

  1. Prawo do usunięcia danych

  a) Obowiązek usunięcia danych

  Jeżeli zażądają Państwo od administratora danych usunięcia Państwa danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jest on zobowiązany zrobić to niezwłocznie, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

  • Dane osobowe dotyczące Państwa nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone.
  • Wycofujesz swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 (1) (1) (a) i Art. 9 (2) (a) GDPR i gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych.
  • Zgodnie z Art. 21 (1) GDPR sprzeciwiasz się przetwarzaniu danych i nie ma już nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub sprzeciwiasz się zgodnie z Art. 21 (2) GDPR.
  • Państwa dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Dane osobowe muszą zostać usunięte, aby spełnić obowiązek prawny wynikający z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator danych.
  • Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi na podstawie art. 8 (1) GDPR.

  b) Informacja dla osób trzecich
  Jeśli administrator danych upublicznił Twoje dane osobowe i musi usunąć te dane zgodnie z art. 17 (1) GDPR, podejmują oni odpowiednie środki, w tym środki techniczne, aby poinformować podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają dane osobowe, że złożono wniosek o usunięcie wszystkich linków do takich danych osobowych lub kopii lub replikacji danych osobowych, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia w celu wykonania tego procesu.

  c) Wyjątki
  Prawo do usunięcia danych nie istnieje, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne:

  • do realizacji prawa do wolności słowa i informacji.
  • do wypełnienia obowiązku prawnego wymaganego przez prawo Unii lub państw członkowskich, któremu podlega Administrator danych, lub do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przekazanej przedstawicielowi.
  • ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego na podstawie art. 9 (2) (h) i Art. 9 (2) (i) oraz Art. 9 (3) GDPR
  • do celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 (1) GDPR, w zakresie, w jakim prawo, o którym mowa w lit. a), może uniemożliwić lub poważnie utrudnić osiągnięcie celów tego przetwarzania, lub
  • w celu egzekwowania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  1. Prawo do informacji

  Jeżeli przysługuje Państwu prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania nad administratorem danych, jest on zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym ujawniono Państwa dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku.

  Zastrzegają sobie Państwo prawo do uzyskania informacji o odbiorcach Państwa danych przez administratora danych.

  1. Prawo do przenoszenia danych

  Mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych przekazanych administratorowi danych w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto mają Państwo prawo do przeniesienia tych danych do innej osoby bez przeszkód przez administratora danych, któremu dane zostały pierwotnie przekazane, jeżeli:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 (1) (1) (a) GDPR lub Art. 9 (2) (a) GDPR lub wykonanie umowy zgodnie z Art. 6 (1) (1) (b) GDPR oraz
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

  Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo do przekazania swoich danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby do drugiej, o ile jest to technicznie możliwe. Wolności i prawa innych osób nie zostaną naruszone.

  Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przekazanej administratorowi danych.

  1. Prawo do sprzeciwu

  Z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji mają Państwo w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 (1) (1) (e) lub 6 (1) (1) (f) GDPR; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

  Administrator danych nie będzie już przetwarzał dotyczących Państwa danych osobowych, chyba że będzie w stanie wykazać ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy egzekwowaniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Jeżeli dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie takiej reklamy; dotyczy to również profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.

  W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

  Niezależnie od dyrektywy 2002/58/EG, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do sprzeciwu poprzez zautomatyzowane decyzje wykorzystujące specyfikacje techniczne.

  Masz również prawo do sprzeciwu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, które odbywa się do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 (1) GDPR.

  Państwa prawo do sprzeciwu może zostać ograniczone, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że takie ograniczenie uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celów naukowych lub statystycznych, a takie ograniczenie jest niezbędne do osiągnięcia celów naukowych lub statystycznych.

  1. Prawo do wycofania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych

  Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

  1. Zautomatyzowane decyzje na zasadzie indywidualnej, w tym profilowanie.

  Mają Państwo prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która będzie wywoływać skutki prawne lub istotnie wpływać na Państwa w podobny sposób. Nie dotyczy to sytuacji, gdy decyzja:

  1. jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między Państwem a administratorem danych,
  2. jest dozwolona przez przepisy Unii lub państwa członkowskiego, którym podlega administrator danych, oraz gdy takie przepisy zawierają odpowiednie środki ochrony Twoich praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów, lub
  3. opiera się na Państwa wyraźnej zgodzie.

  Decyzje te nie mogą jednak opierać się na specjalnych kategoriach danych osobowych na mocy art. 9 (1) GDPR, chyba że art. 9 (2) (a) lub Art. 9 (2) (b) GDPR ma zastosowanie i podjęto rozsądne środki w celu ochrony Twoich praw i wolności, a także Twoich uzasadnionych interesów.

  W odniesieniu do przypadków, o których mowa w (1) i (3), administrator danych podejmie odpowiednie środki w celu ochrony Państwa praw i wolności, jak również Państwa uzasadnionych interesów, w tym prawa do uzyskania pomocy od administratora danych lub jego przedstawiciela, wyrażenia swojej opinii w tej sprawie oraz zaskarżenia decyzji.

  1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

  Bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, w państwie członkowskim Twojego zamieszkania lub miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza GDPR.

  Organ nadzorczy, do którego złożono skargę, informuje skarżącego o statusie i wynikach skargi, w tym o możliwości wniesienia sądowego środka odwoławczego na podstawie art. 78 GDPR.

 5. Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików logów

  1. Opis i zakres przetwarzania danych

  Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie gromadzi dane i istotne informacje z systemu komputerowego urządzenia wywołującego.

  Gromadzone są następujące dane:

  • Typ i wersja używanej przeglądarki
  • System operacyjny użytkownika
  • Dostawca usług internetowych użytkownika
  • Data i godzina dostępu
  • Strony internetowe, z których system użytkownika wszedł na naszą stronę internetową
  • Strony internetowe, do których system użytkownika uzyskał dostęp poprzez naszą stronę internetową

  Dane te są również zapisywane w plikach logów naszego systemu. Nie obejmuje to adresów IP użytkownika ani innych danych, które umożliwiają przyporządkowanie danych do użytkownika. Dane te nie są przechowywane z innymi danymi osobowymi użytkownika.

  1. Cel przetwarzania danych

  Przechowywanie w plikach dziennika odbywa się w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dane te są również wykorzystywane do optymalizacji strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych dla celów marketingowych nie ma miejsca. W wyżej wymienionych celach nasz uzasadniony interes polega na przetwarzaniu danych zgodnie z Art. 6 (1) 1 (f) GDPR.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych jest Art. 6 (1) (1) (f) GDPR.

  Czas przechowywania danych

  Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celu ich gromadzenia. Sesja jest zakończona, gdy zakończy się gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej.

  1. Czas przechowywania danych

  Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celu ich gromadzenia. Sesja jest zakończona, gdy zakończy się gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej.

  1. Sprzeciw i usunięcie

  Gromadzenie danych w celu udostępnienia strony internetowej, jak również przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z tym użytkownik nie może wyrazić sprzeciwu wobec wyżej wymienionych procesów.

 6. Stosowanie plików cookie

  1. Opis i zakres przetwarzania danych

  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce internetowej lub przeglądarce internetowej na systemie komputerowym użytkownika 's. Jeśli użytkownik wywoła stronę internetową, plik cookie może zostać zapisany w systemie operacyjnym użytkownika. Te pliki cookie zawierają ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki po ponownym otwarciu strony internetowej.

  Używamy plików cookie, aby uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają identyfikacji przeglądarki wywołującej nawet po przerwaniu strony.

  W plikach cookie zapisywane i przekazywane są następujące dane:

  • Ustawienia językowe
  • Częstotliwość przeglądania strony
  • Korzystanie z funkcjonalności strony internetowej

  Zebrane w ten sposób dane użytkownika są pseudonimizowane za pomocą środków technicznych. Nie ma zatem możliwości przyporządkowania danych do użytkownika wchodzącego na stronę. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkowników.

  1. Cel przetwarzania danych

  Celem stosowania technicznych plików cookies jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia plików cookie. Wymagają one rozpoznania przeglądarki nawet po zmianie strony.

  Pliki cookie są nam potrzebne do następujących celów:

  • Stosowanie ustawień językowych

  Dane użytkowników zebrane przez techniczne pliki cookie nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznych plików cookie jest Art. 6 (1) (1) (f) GDPR, uzasadnione interesy.

  1. Czas przechowywania oraz możliwość sprzeciwu i usunięcia

  Pliki cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika i przekazywane na naszą stronę przez użytkownika. Dlatego również Ty jako użytkownik masz pełną kontrolę nad stosowaniem plików cookies. Możesz wyłączyć lub ograniczyć przesyłanie plików cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Zapisane już pliki cookies można w każdej chwili usunąć. Można to zrobić również automatycznie. W przypadku dezaktywacji plików cookies dla naszej strony internetowej możliwe jest, że nie wszystkie funkcje strony będą mogły być w pełni wykorzystane.

  Jeśli korzystają Państwo z przeglądarki Safari w wersji 12.1 lub wyższej, pliki cookie zostaną automatycznie usunięte po siedmiu dniach. Dotyczy to również plików cookie opt-out, które służą do zapobiegania stosowaniu mechanizmów śledzenia.

 7. Kontakt przez e-mail

  1. Opis i zakres przetwarzania danych

  Użytkownik może się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail podanego na naszej stronie internetowej. W tym przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z e-mailem zostaną zapisane.

  Dane te będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji rozmowy.

  1. Cel przetwarzania danych

  Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Jeśli użytkownik wyraził zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) lit. a) GDPR.

  Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych podczas wysyłania wiadomości e-mail jest Art. 6 (1) (1) (f) GDPR. Jeśli celem kontaktu mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) (b) GDPR.

  1. Czas przechowywania danych

  Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie rozwiązana.

  Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

  1. Sprzeciw i usunięcie

  Użytkownik ma możliwość w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych.

  Poprzez pisemny wniosek

  W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane podczas nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

 8. Formularz kontaktowy

  1. Opis i zakres przetwarzania danych

  Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który można wykorzystać do kontaktu elektronicznego. Jeśli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania danych zostaną nam przekazane i zapisane.

  Podczas wysyłania wiadomości zapisane zostaną również następujące dane:

  • Adres e-mail.
  • Nazwisko
  • Imię
  • Numer telefonu / telefonu komórkowego
  • Data i godzina kontaktu
  • Numer tablicy rejestracyjnej, numer referencyjny UAI
  • W ramach procesu wysyłania, zostanie uzyskana Twoja zgoda na przetwarzanie danych i odniesienie do niniejszej polityki prywatności.

  Alternatywnie można skontaktować się z nami za pośrednictwem podanego adresu e-mail. W takim przypadku dane osobowe użytkownika przekazane wraz z wiadomością e-mail zostaną zapisane.

  Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do przetworzenia rozmowy.

  1. Cel przetwarzania danych

  Przetwarzanie danych osobowych z maski wprowadzania danych służy nam wyłącznie do nawiązania kontaktu. Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, stanowi to również nasz niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

  Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu formularza kontaktowego oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 (1) (1) (a) GDPR, jeśli użytkownik wyraził zgodę.

  Podstawą prawną przetwarzania danych przekazywanych podczas wysyłania wiadomości e-mail jest Art. 6 (1) (1) (f) GDPR. Jeśli celem kontaktu mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest Art. 6 (1) (1) (b) GDPR.

  1. Czas przechowywania danych

  Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku danych osobowych z maski wprowadzania danych w formularzu kontaktowym oraz danych przesłanych pocztą elektroniczną ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej rozmowy z użytkownikiem. Rozmowa kończy się, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dane fakty zostały ostatecznie wyjaśnione.

  Dodatkowe dane osobowe zebrane podczas procesu wysyłania zostaną usunięte najpóźniej po upływie siedmiu dni.

  1. Sprzeciw i usunięcie

  Użytkownik ma możliwość w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przechowywania swoich danych osobowych.

  Poprzez pisemny wniosek

  W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane podczas nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

 9. Hosting

  Strona jest umieszczona na serwerach naszego zewnętrznego usługodawcy.

  Naszym usługodawcą jest:

  RACKFOREST ZRT

  Serwery automatycznie zbierają i przechowują informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje podczas odwiedzania strony internetowej. Zapisane informacje to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL odsyłający
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp do strony
  • Czas i data żądania serwera
  • Adres IP urządzenia użytkownika

  Dane nie będą łączone z innymi źródłami danych. Dane są gromadzone na podstawie art. 6 (1) (1) (f) GDPR. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – i dlatego pliki dziennika serwera są rejestrowane.

  Serwer strony internetowej znajduje się geograficznie w następującym kraju:

  Węgry

 10. Używanie wtyczek

  Używamy wtyczek do różnych celów. Używane wtyczki są wymienione poniżej:

  Korzystanie z usługi Google Maps

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych i odbiorcy danych osobowych

  Korzystamy z usługi mapowej online Google Maps firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: Google). Używamy wtyczki Google Maps do wizualnego wyświetlania danych geograficznych i osadzania ich na naszej obecności online. Podczas korzystania z Google Maps na naszej stronie internetowej informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej, Państwa adresie IP i adresach wprowadzonych w funkcji planowania trasy są przekazywane na serwer Google i tam zapisywane.

  Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj:https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de W celu zapewnienia odpowiednich gwarancji ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE, przekazywanie danych do Google i przetwarzanie danych przez Google odbywa się na podstawie odpowiednich gwarancji zgodnie z art. 46 ff DSGVO, w szczególności poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c DSGVO.

  1. Cel przetwarzania danych

  Korzystanie z wtyczki Google Maps służy poprawieniu przyjazności dla użytkownika i atrakcyjnej prezentacji naszej obecności online.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO.

  1. Czas przechowywania danych

  Dane osobowe użytkowników będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa.

  1. Możliwość odwołania i usunięcia

  Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem ochrony danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

  Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google poprzez uniemożliwienie zapisywania na Państwa komputerze plików cookies osób trzecich, korzystanie z funkcji „Do Not Track” przeglądarki obsługującej, dezaktywację wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zainstalowanie w przeglądarce blokady skryptów, takiej jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com).

  Wykorzystywanie danych osobowych przez Google można wyłączyć za pomocą następującego linku: https://adssettings.google.de

  Więcej informacji na temat sprzeciwu i rezygnacji z wykorzystywania danych osobowych przez Google można znaleźć na: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Korzystanie z Google Web Fonts

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych i odbiorcy danych osobowych

  Korzystamy z Google Web Fonts firmy Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: Google). Czcionki internetowe są przekazywane do pamięci podręcznej przeglądarki przy wywołaniu strony, aby móc je wykorzystać do wizualnie ulepszonego wyświetlania różnych informacji. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych Google lub uniemożliwia dostęp, tekst jest wyświetlany czcionką standardową. Podczas wywołania strony na komputerze odwiedzającego nie są zapisywane żadne pliki cookie. Dane przekazywane w związku z wywołaniem strony są przesyłane do domen specyficznych dla danego zasobu, takich jak https://fonts.googleapis.com lub https://fonts.gstatic.com. Dzięki temu możliwe jest zapisanie i ocena danych osobowych, w szczególności aktywności użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i na które elementy kliknięto) oraz informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny).

  Dane te nie będą kojarzone z danymi, które mogą być gromadzone lub wykorzystywane w związku z równoległym korzystaniem z uwierzytelnionych usług Google, takich jak Gmail.

  Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć tutaj:
  https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń chroniących przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych poza UE, przekazywanie danych do i przetwarzanie danych przez Google odbywa się na podstawie odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 i następnymi GDPR, w szczególności poprzez zawieranie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 (2) lit. c GDPR.

  1. Cel przetwarzania danych

  Wykorzystanie Google Web Fonts służy do uatrakcyjnienia naszych tekstów. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje tej funkcji, do wyświetlenia tekstu wykorzystywana jest przez Państwa komputer standardowa czcionka.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest zasadniczo zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 (1) zdanie 1 lit. a DSGVO.

  1. Czas przechowywania danych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, na przykład dla celów podatkowych i księgowych.

  1. Możliwość odwołania i usunięcia

  Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem ochrony danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

  Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Google poprzez uniemożliwienie zapisywania na Państwa komputerze plików cookies osób trzecich, korzystanie z funkcji „Do Not Track” przeglądarki obsługującej, dezaktywację wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zainstalowanie w przeglądarce blokady skryptów, takiej jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com).

  Wykorzystywanie danych osobowych przez Google można wyłączyć za pomocą następującego linku: https://adssettings.google.de

  Więcej informacji na temat sprzeciwu i rezygnacji z wykorzystywania danych osobowych przez Google można znaleźć na: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Korzystanie z WPML

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych i odbiorcy danych osobowych

  Korzystamy z WPML dostarczanego przez OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong (dalej: WPML). WPML to wielojęzyczna wtyczka do WordPressa. Używamy WPML do wyświetlania naszej obecności online w różnych językach. Kiedy odwiedzasz naszą obecność online, WPML przechowuje plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym, aby zapisać wybrane przez Ciebie ustawienie języka. Umożliwia to przechowywanie i analizowanie danych osobowych, w szczególności aktywności użytkownika (w szczególności, które strony zostały odwiedzone i które elementy zostały kliknięte), a także informacji o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny).

  Dalsze informacje na temat przetwarzania danych przez WPML można znaleźć tutaj:
  https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

  W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE, przekazywanie danych do i przetwarzanie danych przez OnTheGoSystems odbywa się w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia zgodnie z art. 46 i nast. DSGVO, w szczególności poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 (2) lit. c DSGVO.

  1. Cel przetwarzania danych

  Zastosowanie WPML służy temu, aby móc zaprezentować naszą obecność w sieci w kilku językach.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na kierowaniu do odwiedzających naszą obecność w Internecie w ich języku ojczystym.

  1. Czas przechowywania danych

  WPML przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje o czasie przechowywania plików cookies można znaleźć pod adresem: https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-DSGVO-compliance.

  1. Możliwość odwołania i usunięcia

  Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem ochrony danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

  Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez WPML poprzez uniemożliwienie zapisywania na Państwa komputerze plików cookies osób trzecich, korzystanie z funkcji „Do Not Track” przeglądarki obsługującej, dezaktywację wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zainstalowanie w przeglądarce blokady skryptów, takiej jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com).

  Więcej informacji na temat sprzeciwu i rezygnacji z wykorzystywania danych osobowych przez Google można znaleźć na: https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

  Korzystanie z Font Awesome

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych i odbiorcy danych osobowych

  Używamy czcionek z Font Awesome, usługi Fonticons, Inc, 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA (dalej: Font Awesome). Czcionki są przekazywane do pamięci podręcznej przeglądarki przy wywołaniu strony, aby móc je wykorzystać do wizualnie ulepszonego wyświetlania różnych informacji. W związku z tym mogą być zapisywane, przesyłane i analizowane dane osobowe, zwłaszcza informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny).

  Jeśli przeglądarka nie obsługuje Font Awesome lub uniemożliwia dostęp, tekst jest wyświetlany standardową czcionką.

  Po wywołaniu strony odwiedzający nie otrzymuje żadnych plików cookie.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Font Awesome, należy kliknąć tutaj:https://origin.fontawesome.com/privacy

  Aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE, przekazywanie danych do i przetwarzanie danych przez Fonticons odbywa się na podstawie odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 ff DSGVO, w szczególności poprzez zawarcie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 (2) lit. c DSGVO.

  1. Cel przetwarzania danych

  Zastosowanie Google Web Fonts służy do atrakcyjnej prezentacji naszych tekstów.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f DSGVO. Nasz uzasadniony interes polega na kierowaniu do odwiedzających naszą obecność w Internecie w ich języku ojczystym.

  1. Czas przechowywania danych

  Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub zgodnie z wymogami prawa, na przykład dla celów podatkowych i księgowych.

  1. Możliwość odwołania i usunięcia

  Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem ochrony danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

  Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Fontawesome poprzez uniemożliwienie zapisywania na Państwa komputerze plików cookies osób trzecich, korzystanie z funkcji „Do Not Track” przeglądarki obsługującej, dezaktywację wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zainstalowanie w przeglądarce blokady skryptów, takiej jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com).

  Więcej informacji na temat sprzeciwu i rezygnacji z wykorzystywania danych osobowych przez Google można znaleźć na: https://origin.fontawesome.com/privacy

  Korzystanie z NinjaForms

  1. Zakres przetwarzania danych osobowych i odbiorcy danych osobowych

  Korzystamy z funkcjonalności wtyczki formularza kontaktowego NinjaForms firmy WP Ninjas, LLC, 1809 Keith Street, Cleveland, Tennessee, Stany Zjednoczone (dalej: WP Ninjas). Użytkownik może komunikować się z odwiedzającymi jego stronę (i odwrotnie) za pośrednictwem NinjaForms).

  Pliki cookie z WP Ninjas są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika w procesie.

  W szczególności następujące dane osobowe są przetwarzane przez WP Ninjas:

  – Informacje o urządzeniu

  – Dane dotyczące lokalizacji (np. adres IP)

  – Informacje wprowadzone przez osobę odwiedzającą stronę internetową (rodzaj zależy od twórcy strony).

  Dane te nie są przekazywane do krajów trzecich i są kierowane jedynie przez nasze serwery poczty elektronicznej.

  Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak WP Ninjas przetwarza dane, kliknij tutaj:https://ninjaforms.com/privacy-policy/

  W celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń ochrony przekazywania i przetwarzania danych osobowych poza UE, przekazywanie danych do i przetwarzanie danych przez WP Ninjas odbywa się na podstawie odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 i następnymi DSGVO, w szczególności poprzez zawieranie tzw. standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 (2) lit. c DSGVO.

  1. Cel przetwarzania danych

  Używamy NinjaForms do tworzenia i udostępniania formularzy kontaktowych.

  1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników jest co do zasady zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a DSGVO.

  1. Czas przechowywania danych

  Czas przechowywaniaPaństwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub jak wymagają tego przepisy prawa, np. dla celów podatkowych i księgowych.

  Jeśli wycofasz swoją zgodę, odpowiednie dane osobowe zostaną natychmiast usunięte.

  1. Możliwość odwołania i usunięcia

  Mają Państwo prawo w każdej chwili odwołać swoje oświadczenie o wyrażeniu zgody zgodnie z prawem ochrony danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia.

  Mogą Państwo zapobiec gromadzeniu, jak również przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez WP Ninjas poprzez uniemożliwienie zapisywania na Państwa komputerze plików cookies osób trzecich, korzystanie z funkcji „Do Not Track” przeglądarki obsługującej, dezaktywację wykonywania kodu skryptów w przeglądarce lub zainstalowanie w przeglądarce blokady skryptów, takiej jak NoScript (https://noscript.net/) lub Ghostery (https://www.ghostery.com).

  Więcej informacji na temat sprzeciwu i rezygnacji z wykorzystywania danych osobowych przez Google można znaleźć na: https://ninjaforms.com/privacy-policy/

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.