Titoktartás

Használati feltételek

A www.uai.group webhely az Ungarische Autobahn Inkasso GmbH tulajdonát képezi.

Felhívjuk a figyelmüket arra a tényre, hogy a weboldalon megjelenített összes tartalom az UAI saját szellemi terméke. Tartalom szerint az összes vizuális elemre, például szövegre, logóra, márkaelemekre, video- és audiofájlokra, programozó elemekre (kódolás, adatbázisok, szoftver) utalunk, többek között. Ennek a tartalomnak az információs platformként való felhasználása, például másolása, sokszorosítása, terjesztése, tárolása stb. kifejezett írásbeli hozzájárulásunk nélkül a szellemi tulajdonra vonatkozó rendelkezések megsértését jelenti, amely a szellemi tulajdont szabályozó nemzeti és nemzetközi törvények és szerződések szerint büntetendő.

A weboldalunkon megjelenített képeket jogszerűen szerezzük be olyan külső forrásokból, mint a www.pexels.com and https://unsplash.com/ és szellemi tulajdonunkat képezi. Általános Szerződési Feltételeink értelmében a platformon megjelenített képek szabadon felhasználhatók mind magán-, mind pedig kereskedelmi célokra, a vállalkozásuk vagy a fotósok engedélye nélkül. Ha többet szeretne megtudni az ilyen típusú tartalmak használatának feltételeiről:

https://unsplash.com/license
https://www.pexels.com/photo-license/

Fenntartjuk a jogot, hogy a weboldal tartalmát szükség szerint módosítsuk vagy töröljük.

Ennek a weboldalnak informatív célja van. A tevékenységünket szabályozó jogszabályok és a weboldalon leírt speciális jogi eljárások bármikor megváltozhatnak. Nem mindig sikerül adaptálnunk ezen weboldal tartalmát a frissített jogszabályoknak megfelelően. Ezért nem vállalunk felelősséget az ezen az oldalon bemutatott információk valóságáért. A weboldal tartalmának célja, hogy segítséget nyújtson a felhasználónak az eljárásokról. Az információ nem utal, ill. nem alkalmazható teljes egészében egy adott esetre. Tekintettel erre, a platformon bemutatott információkra nem lehet hivatkozni, vagy azok nem váltanak ki joghatásokat egy adott esetre. Javasoljuk a felhasználónak, hogy csak a tőlünk kapott levélben szereplő információkat vegye figyelembe, vagy más esettel kapcsolatos interakciókat, mint például e-mailt, csevegést vagy SMS-t.

Figyelembe véve a weboldal informatikai jellegét és a fent említett érveket, az UAI nem felel a weboldal felhasználóinak okozott károkért.

A weboldalon bemutatott szolgáltatások, eljárások vagy módszertan nem jelent árajánlatot a szolgáltatás nyújtására.

Ez a webhely olyan külső linkekre hivatkozik, amelyek megkönnyíthetik a tevékenységünkkel kapcsolatos információs folyamatot. Az UAI azonban nem vállal felelősséget a felhasználók által ezen külső linkeken elérhető tartalomért, sem a webhelyek működéséért.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy korlátozzuk azon felhasználók webhely-hez történő hozzáférését, akik nem tartják tiszteletben a weboldal felhasználási feltételeit. A weboldal funkcióinak vagy tartalmának szándékos megkárosítása a törvényeknek megfelelően büntethető.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogokkal, a biztonsággal és a cookie-modulokkal kapcsolatos információkat az Adatvédelem és a Cookie (Süti) szabályzat részben találja.

A felhasználóknak jogukban áll nem egyet érteni a weboldal használatával kapcsolatos feltételeinkkel. Ebben az esetben tisztelettel azt tanácsoljuk, hogy hagyja abba a weboldal használatát.

A weboldal felhasználói és az Ungarische Autobahn Inkasso Gmbh itt említett jogait és kötelezettségeit a német törvények szabályozzák. Ha további kérdései vannak az Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot.

Adatvédelem

Állapot 2021 július

Tartalomjegyzék

  1. Az adatkezelő neve és címe
  2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
  3. Általános információk az adatfeldolgozásról
  4. Az érintett jogai
  5. A weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása
  6. A sütik használata
  7. E-mail kapcsolat
  8. Kapcsolatfelvételi űrlap
  9. Hosting
  10. Használt pluginok
 1. A felelős személy neve és címe

  Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és más adatvédelmi szabályok értelmében a felelős személy:

  Ungarischen Autobahn Inkasso GmbH
  Schellenbruckplatz 49
  84307, Eggenfelden
  Deutschland
  +498721506970
  info@autobahninkasso.de
  uai.group

 2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

  Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:
  DataCo GmbH
  Dachauer Str. 65
  80335 München
  Németország
  datenschutz@dataguard.de
  www.dataguard.de

 3. Adatfeldolgozásra vonatkozó általános információk

  1. Feldolgozható személyes adatok köre

   Alapvetően csak annyiban kezeljük felhasználóink személyes adatait, amennyiben ez a weboldal, valamint tartalmaink és szolgáltatásaink funkcionális biztosításához szükséges. Felhasználóink személyes adatainak feldolgozására rendszerint csak a felhasználó hozzájárulásával kerül sor. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az előzetes hozzájárulás megszerzése tényleges okokból nem lehetséges, és az adatok feldolgozását jogszabály írja elő.

  2. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja

   Amennyiben a személyes adatokat érintő adatkezelési műveletekhez az érintett hozzájárulását kérjük, jogalapként a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának a) pontja szolgál.

   Amennyiben a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a szerződéses fél az érintett személy, a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának b) pontja szolgál jogalapként. Ez vonatkozik azokra az adatkezelési műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek.

   Amennyiben a személyes adatok feldolgozása olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek vállalatunk alá van vetve, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának c) pontja szolgál jogalapként.

   Abban az esetben, ha az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekei teszik szükségessé a személyes adatok feldolgozását, jogalapként a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának d) pontja szolgál.

   Amennyiben a feldolgozás vállalatunk vagy egy harmadik fél jogos érdekének védelméhez szükséges, és az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem jelentősebbek az előbb említett érdeknél, a feldolgozás jogalapjául a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja szolgál.

  3. Adattörlés és tárolási idő

   Az érintett személyes adatait törölni vagy zárolni kell, amint a tárolás célja megszűnik. Tárolásra akkor is sor kerülhet, ha ezt az európai vagy nemzeti jogalkotó uniós rendeletekben, törvényekben vagy más, a felelős személyre vonatkozó rendelkezésekben előírja. Az adatok zárolásra vagy törlésre kerülnek akkor is, ha a fent említett jogszabályok által előírt tárolási időszak lejár, kivéve, ha az adatok további tárolására szerződés megkötése vagy teljesítése miatt van szükség.

 4. Az érintett személyek jogai

  Ha az Ön személyes adatait feldolgozzák, Ön a GDPR értelmében érintettnek minősül, és az adatkezelővel szemben az alábbi jogok illetik meg:

  1. A tájékoztatáshoz való jog

   Ön visszaigazolást kérhet az adatkezelőtől arról, hogy az adatkezelő kezeli-e az Önre vonatkozó személyes adatokat.

   Amennyiben ilyen feldolgozásra kerül sor, Ön az adatkezelőtől a következőkről kérhet tájékoztatást:

   1. a személyes adatok feldolgozásának célja;
   2. a feldolgozott személyes adatok kategóriái;
   3. a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel az Önre vonatkozó személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
   4. az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha erre vonatkozó konkrét információ nem lehetséges, a tárolási időtartam meghatározásának kritériumai;
   5. az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez való jog, az adatkezelő általi adatkezelés korlátozásához való jog vagy az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog megléte;
   6. a felügyeleti hatósághoz való jogorvoslati jog megléte;
   7. az adatok eredetére vonatkozó minden rendelkezésre álló információ, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték be;
   8. a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdése szerinti automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben az érintettre vonatkozó logikára, valamint az ilyen adatkezelés hatókörére és tervezett hatásaira vonatkozó érdemi információk.

   Ön jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek. Ebben az összefüggésben Ön kérheti, hogy tájékoztassuk a GDPR 46. cikke szerinti megfelelő garanciákról az adattovábbítással kapcsolatban.

   Ez a hozzáférési jog korlátozható olyan mértékben, amely valószínűsíthetően lehetetlenné teszi vagy súlyosan akadályozza a kutatási vagy statisztikai célok elérését, és a korlátozás a kutatási vagy statisztikai célok teljesítéséhez szükséges.

  2. A helyesbítéshez való jog

   Ön jogosult az adatkezelővel szemben a helyesbítésre és/vagy kiegészítésre, ha az Önre vonatkozó feldolgozott személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles elvégezni a helyesbítést.

   Az Ön helyesbítéshez való joga olyan mértékben korlátozható, amennyiben az valószínűleg lehetetlenné tenné vagy súlyosan veszélyeztetné a kutatási vagy statisztikai célok elérését, és a korlátozás a kutatási vagy statisztikai célok teljesítéséhez szükséges.

  3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

   Ön a következő feltételek mellett kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozásának korlátozását:

   • amennyiben Ön vitatja az Önre vonatkozó személyes adatok pontosságát egy olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok helyességét;
   • az adatkezelés jogellenes, és Ön elutasítja a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri a személyes adatok felhasználásának korlátozását;
   • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljaira, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • amennyiben Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, és még nem állapították meg, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön érdekeivel szemben.

   Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozását korlátozták, ezeket az adatokat – a tárolásuk kivételével – kizárólag az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, ill. az Európai Unió vagy valamely tagállam lényeges érdekéből lehet feldolgozni.

   Amennyiben az adatkezelés korlátozását a fenti feltételekkel összhangban korlátozták, az adatkezelő a korlátozás feloldása előtt tájékoztatja Önt.

   Az adatkezelés korlátozásához való joga olyan mértékben korlátozható, amennyiben az valószínűleg lehetetlenné tenné vagy súlyosan akadályozná a kutatási vagy statisztikai célok elérését, és a korlátozás a kutatási vagy statisztikai célok teljesítéséhez szükséges.

  4. Törléshez való jog

   1. Törlési kötelezettség

    Ön kérheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését, és az adatkezelő köteles az ilyen adatokat haladéktalanul törölni, amennyiben az alábbi okok valamelyike fennáll:

    1. Az Önre vonatkozó személyes adatok már nem szükségesek ahhoz a célhoz, amelyhez azokat gyűjtötték vagy más módon feldolgozták.
    2. Ön visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának 1. a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja alapján, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
    3. Ön a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik a feldolgozás ellen, és a feldolgozásnak nincs elsőbbséget élvező jogos érdeke, vagy a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik a feldolgozás ellen.
    4. Az Önre vonatkozó személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
    5. Az Önre vonatkozó személyes adatok törlése az uniós jog vagy az adatkezelőre alkalmazandó tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
    6. Az Önre vonatkozó személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték.
   2. Harmadik személy/ek részére átadott információk

    Amennyiben az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Önre vonatkozó személyes adatokat, és a GDPR 17. cikkének (1) bekezdése alapján köteles azokat törölni, a rendelkezésre álló technológia és a megvalósításiköltségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerű lépéseket – beleértve a technikai intézkedéseket is – annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatokat kezelő adatkezelőket arról, hogy Ön, mint érintett kérte az adott személyes adatokra vonatkozó valamennyi link, illetve azok másolatának törlését.

   3. Kivételek

    A törléshez való jog nem áll fenn, amennyiben az adatkezelés szükséges.

    1. a véleménynyilvánítás és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása.
    2. olyan jogi kötelezettség teljesítése érdekében, amely az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog alapján megköveteli az adatkezelést, vagy közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása során végzett feladat végrehajtása érdekében;
    3. közérdekből a közegészségügy területén a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének h) és i) pontja és 9. cikke (3) bekezdése szerint;
    4. közérdekű archiválási célokra, tudományos vagy történelmi kutatási célokra vagy a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése szerinti statisztikai célokra, amennyiben az a) pontban említett jog valószínűleg lehetetlenné tenné vagy súlyosan veszélyeztetné az ilyen adatkezelés céljainak elérését; vagy
    5. jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.
  5. A tájékoztatáshoz való jog

   Amennyiben Ön az adatkezelővel szemben a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogát érvényesítette, az adatkezelő köteles az adatok helyesbítését vagy törlését, illetve az adatkezelés korlátozását közölni minden olyan személlyel, akivel az Önre vonatkozó személyes adatokat közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan erőfeszítést igényel.

   Ön jogosult arra, hogy az adatkezelő tájékoztassa Önt ezekről a címzettekről.

  6. Adattovábbításhoz való jog

   Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Ön jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadta, akadályozná, feltéve, hogy

    1. az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának 1. a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának 1. b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
    2. a feldolgozásra automatizált eljárások segítségével kerül sor.

   E jog gyakorlása során Ön jogosult arra is, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül az egyik adatkezelőtől egy másik adatkezelőhöz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Ez nem érintheti más személyek szabadságát és jogait.

   Az adattovábbításhoz való jog nem vonatkozik a közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlásához szükséges személyes adatok kezelésére.

  7. Tiltakozáshoz való jog

   Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatoknak a GDPR 6. cikke (1) bekezdése 1. mondatának e) vagy f) pontja alapján történő feldolgozása ellen; ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

   Az adatkezelő nem kezelheti tovább az Önre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

   Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatokat közvetlen üzletszerzés céljából dolgozzák fel, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú feldolgozása ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

   Amennyiben Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzési célú feldolgozás ellen, az Önre vonatkozó személyes adatokat a továbbiakban nem kezeljük ilyen célokra.

   Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban a 2002/58/EK irányelvtől eltérően lehetősége van arra, hogy a tiltakozáshoz való jogát technikai specifikációkat alkalmazó automatizált eljárásokkal gyakorolja.

   Ön jogosult továbbá arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok tudományos vagy történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő feldolgozása ellen a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése alapján.

   Az Ön tiltakozási joga korlátozható, amennyiben ez valószínűleg lehetetlenné teszi vagy súlyosan veszélyezteti a kutatási vagy statisztikai célok elérését, és a korlátozás a kutatási vagy statisztikai célok teljesítéséhez feltétlenül szükséges.

  8. Az adatvédelmi jog szerinti hozzájáruló nyilatkozat visszavonásához való jog

   Önnek joga van ahhoz, hogy az adatvédelmi törvény értelmében bármikor visszavonja hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

  9. Automatizált döntéshozatal egyedi esetekben, beleértve a profilalkotást is

   Önnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki Önre olyan, kizárólag automatizált feldolgozáson alapuló döntés hatálya, ideértve a profilalkotást is, amely Önt érintő joghatásokat eredményez vagy hasonlóan jelentős mértékben érinti Önt. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a határozat

   1. szükséges az Ön és a felelős személy közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez,
   2. az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályok engedélyezik, és e jogszabályok megfelelő intézkedéseket tartalmaznak az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmére; vagy
   3. az Ön kifejezett beleegyezésével történik.

   Ezek a döntések azonban nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin a GDPR 9. cikkének (1) bekezdése szerint, kivéve, ha a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja alkalmazandó, és megfelelő intézkedéseket hoztak a jogok és szabadságok, valamint az Ön jogos érdekeinek védelme érdekében.

   Az 1. és 3. pontban említett esetek tekintetében az adatkezelő megteszi az ésszerű intézkedéseket az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve legalább az adatkezelő részéről egy személy beavatkozásához, álláspontjának kifejtéséhez és a döntés megtámadásához való jogot.

  10. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

   Bármely más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslathoz való jog sérelme nélkül Ön jogosult panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen a lakóhelye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban, ha úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti a GDPR-t.

   A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, tájékoztatja a panaszost a panasz státuszáról és eredményéről, beleértve a GDPR 78. cikke szerinti bírósági jogorvoslat lehetőségét.

 5. A weboldal rendelkezésre bocsátása és naplófájlok létrehozása

  1. Az adatfeldolgozás leírása és hatálya

   Minden egyes alkalommal, amikor weboldalunkat felkeresik, rendszerünk automatikusan adatokat és információkat gyűjt a felkereső számítógép számítógépes rendszeréről.

   Az alábbi adatok kerülnek ilyenkor gyűjtésre:

   • A használt böngésző típusára és verziójára vonatkozó információk
   • A felhasználó operációs rendszere
   • A felhasználó internetszolgáltatója
   • A felkeresés dátuma és időpontja
   • Azon weboldalak, amelyekről a felhasználó rendszere eléri a weboldalunkat
   • Azon weboldalak, amelyekhez a felhasználó rendszere a weboldalunkon keresztül fér hozzá

   Ezeket az adatokat rendszerünk naplófájljaiban tároljuk. Ez nem érinti a felhasználó IP-címét vagy más olyan adatokat, amelyek lehetővé teszik az adatok felhasználóhoz rendelését. Ezeket az adatokat nem tároljuk a felhasználó egyéb személyes adataival együtt.

  2. Adatfeldolgozás célja

   A naplófájlokban történő tárolás a weboldal működésének biztosítása érdekében történik. Ezenkívül az adatokat a weboldal optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának garantálására használjuk. Az adatok marketing célú értékelésére ebben az összefüggésben nem kerül sor.

   Ezek a célok egyúttal a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja szerinti adatkezeléshez fűződő jogos érdekünk is.

  3. Az adatfeldolgozás jogalapja /h4>

   Az adatok ideiglenes tárolásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja.

  4. Tárolás időtartama

   Az adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a gyűjtés céljának eléréséhez. A weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges adatgyűjtés esetében ez akkor történik, amikor az adott munkamenet befejeződött.

  5. Tiltakozás és eltávolítás lehetősége

   Az adatok gyűjtése a weboldal biztosításához és az adatok naplófájlokban történő tárolása elengedhetetlenül szükséges a weboldal működéséhez. Következésképpen a felhasználónak nincs lehetősége kifogást emelni.

 6. Sütik alkalmazása

  1. Az adatfeldolgozás leírása és hatálya

   Weboldalunk sütiket használ. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket az internetböngésző maga vagy az internetböngésző tárol a felhasználó számítógépes rendszerében. Amikor egy felhasználó felkeres egy weboldalt, a felhasználó operációs rendszerében egy süti tárolódhat. Ez a süti egy jellegzetes karakterláncot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyedi azonosítását a weboldal újbóli felkeresésekor.

   Sütiket használunk, hogy weboldalunkat felhasználóbarátabbá tegyük. Weboldalunk egyes elemei megkövetelik, hogy a hívó böngésző az oldalváltás után is azonosítható legyen.

   A sütik a következő adatokat tárolják és továbbítják:

   • Nyelvi beállítások
   • Az oldalmegtekintések gyakorisága
   • A weboldal funkcióinak használata

   Az így gyűjtött felhasználói adatokat technikai óvintézkedésekkel álnevesítjük. Ezért az adatokat már nem lehet hozzárendelni a hívó felhasználóhoz. Az adatokat nem tároljuk a felhasználók egyéb személyes adataival együtt.

  2. Adatfeldolgozás célja

   A technikailag szükséges sütik használatának célja, hogy a felhasználók számára egyszerűsítse a weboldalak használatát. Weboldalunk egyes funkciói nem érhetők el sütik használata nélkül. Ezekhez szükséges, hogy a böngésző az oldalváltás után is felismerhető legyen.

   A következő alkalmazásokhoz van szükségünk sütikre:

   • o A nyelvi beállítások elfogadása

   A technikailag szükséges sütik által gyűjtött felhasználói adatokat nem használjuk fel felhasználói profilok létrehozására.

  3. Adatfeldolgozás jogalapja

   A személyes adatok technikai szempontból szükséges sütik használatával történő feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja.

  4. A tárolás időtartama, kifogásolási és megszüntetési lehetőség

   A sütiket a felhasználó számítógépén tárolják, és a felhasználó továbbítja azokat a weboldalunkra. Ezért Ön, mint felhasználó, szintén teljes mértékben ellenőrizheti a sütik használatát. Az internetes böngésző beállításainak módosításával kikapcsolhatja vagy korlátozhatja a sütik továbbítását. A már tárolt sütik bármikor törölhetők. Ez automatikusan is elvégezhető. Ha a sütiket kikapcsolja a weboldalunkon, előfordulhat, hogy a weboldal összes funkcióját nem tudja teljes mértékben használni.

   Ha a 12.1-es verziójú Safari böngészőt használja, a sütik hét nap után automatikusan törlődnek. Ez vonatkozik az opt-out sütikre is, amelyek a nyomon követési intézkedések megakadályozására vannak beállítva.

 7. E-mail kapcsolat

  1. Az adatfeldolgozás leírása és hatálya

   Weboldalunkon a megadott e-mail címen keresztül lehet kapcsolatba lépni velünk. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatai tárolásra kerülnek.

   Az adatokat kizárólag a beszélgetés feldolgozására használjuk fel.

  2. Adatfeldolgozás célja

   Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén ez szintén az adatok feldolgozásához szükséges jogos érdeknek minősül.

  3. Adatfeldolgozás jogalapja

   Az adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, amennyiben a felhasználó beleegyezését adta.

   Az e-mail küldése során továbbított adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja. Ha az e-mailes kapcsolatfelvétel célja szerződés megkötése, az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja.

  4. Tárolás időtartama

   Az adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a gyűjtés céljának eléréséhez. Az e-mailben küldött személyes adatok esetében ez az eset akkor áll fenn, amikor a felhasználóval folytatott beszélgetés véget ért. A beszélgetés akkor ér véget, amikor a körülmények azt jelzik, hogy a kérdéses ügyet véglegesen tisztázták.

   A küldési folyamat során gyűjtött további személyes adatokat legkésőbb hét nap elteltével töröljük.

  5. Tiltakozás és eltávolítás lehetősége

   A felhasználónak lehetősége van arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. Ha a felhasználó e-mailben kapcsolatba lép velünk, bármikor tiltakozhat személyes adatainak tárolása ellen. Ilyen esetben a beszélgetés nem folytatható.

   Írásos kérésre

   Ebben az esetben a velünk való kapcsolatfelvétel során tárolt összes személyes adatot töröljük.

 8. Kapcsolatfelvételi űrlap

  1. Az adatfeldolgozás leírása és hatálya

   Weboldalunkon található egy kapcsolatfelvételi űrlap, amely elektronikus kapcsolatfelvételre használható. Ha a felhasználó él ezzel a lehetőséggel, a beviteli űrlapban megadott adatokat továbbítjuk és tároljuk.

   Az üzenet küldésekor a következő adatok kerülnek tárolásra:

   • E-mail cím
   • Családnév
   • Keresztnév
   • Telefon- / Mobilszám
   • Kapcsolatfelvétel dátuma és időpontja
   • Rendszám, UAI ügyszám

   Az adatok feldolgozásához az Ön hozzájárulását a benyújtási folyamat során kérjük be, és hivatkozunk erre az adatvédelmi nyilatkozatra.

   Alternatívaként a megadott e-mail címen keresztül is kapcsolatba léphet velünk. Ebben az esetben a felhasználó e-mailben továbbított személyes adatai tárolásra kerülnek.

   Az adatokat kizárólag a beszélgetés feldolgozására használjuk fel.

  2. Adatfeldolgozás célja

   A beviteli űrlapból származó személyes adatok feldolgozása kizárólag a kapcsolatfelvétel feldolgozását szolgálja. Az e-mailben történő kapcsolatfelvétel esetén ez szintén az adatok feldolgozásához szükséges jogos érdeknek minősül.

   A küldési folyamat során feldolgozott egyéb személyes adatok a kapcsolatfelvételi űrlappal való visszaélések megelőzésére és informatikai rendszereink biztonságának biztosítására szolgálnak.

  3. Adatfeldolgozás jogalapja

   Az adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának a) alpontja, amennyiben a felhasználó beleegyezését adta.

   Az e-mail küldése során továbbított adatok feldolgozásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának f) alpontja. Ha az e-mailes kapcsolatfelvétel célja szerződés megkötése, az adatkezelés további jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b) alpontja.

  4. Tárolás időtartama

   Az adatokat töröljük, amint azokra már nincs szükség a gyűjtés céljának eléréséhez. A kapcsolatfelvételi űrlap beviteli űrlapjából származó személyes adatok és az e-mailben küldött adatok esetében ez az eset áll fenn, amikor a felhasználóval folytatott beszélgetés befejeződött. A beszélgetés akkor ér véget, amikor a körülmények azt jelzik, hogy a kérdéses ügyet véglegesen tisztázták.

   A küldési folyamat során gyűjtött további személyes adatokat legkésőbb hét nap elteltével töröljük.

  5. Tiltakozás és eltávolítás lehetősége

   A felhasználónak lehetősége van arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását. Ha a felhasználó e-mailben kapcsolatba lép velünk, bármikor tiltakozhat személyes adatainak tárolása ellen. Ilyen esetben a beszélgetés nem folytatható.

   Írásos kérésre

   Ebben az esetben a velünk való kapcsolatfelvétel során tárolt összes személyes adatot töröljük.

 9. Hosting

  A weboldal egy általunk megbízott szolgáltató szerverein van elhelyezve.

  Szolgáltatónk:

  Hetzner Online GmbH

  A szerverek automatikusan információkat gyűjtenek és tárolnak az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít, amikor Ön meglátogatja a weboldalt. A tárolt információk a következők:

  • Böngésző típusa és verziója
  • Használt operációs rendszer
  • Referrer URL
  • A hozzáférő számítógép hostneve
  • A kiszolgálókérés dátuma és időpontja
  • IP-cím

  Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal. Ezen adatok gyűjtése a GDPR 6. cikkének (1) bekezdésének f) pontja alapján történik. A weboldal üzemeltetőjének jogos érdeke a weboldal technikailag hibamentes megjelenítése és optimalizálása – ebből a célból a szervernaplófájlok gyűjtése szükséges.

  A weboldal szervere földrajzilag a következő országban található:

  Németország

 10. Használt pluginok (bővítmények)

  Különböző célokra használunk bővítményeket. Az általunk használt bővítmények az alábbiakban vannak felsorolva:

  Bootstrap használata

  1. Személyes adatok feldolgozásának köre

   A nyílt forráskódú Bootstrap keretrendszert használjuk. Ez a bootstrapcdn.com tartalomszolgáltató hálózaton keresztül töltődik be. A szolgáltatás szolgáltatója a MaxCDN DBA StackPath, 2021 McKinney Ave, Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA (a továbbiakban: StackPath). A BootstrapCDN használatával cookie-k kerülnek beállításra az Ön számítógépén, és a használati adatok tárolásra kerülnek. Ennek eredményeképpen személyes adatok tárolhatók és értékelhetők, különösen a felhasználó tevékenysége (különösen, hogy mely oldalakat látogatta meg és mely elemekre kattintott), valamint az eszközre és a böngészőre vonatkozó információk (különösen az IP-cím és az operációs rendszer).

   A StackPath általi adatfeldolgozással kapcsolatos további információk itt találhatók:

   https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/

  2. Adatfeldolgozás célja

   A Bootstrap-et az online jelenlétünk és annak felhasználóbarátságának javítására használjuk.

  3. Személyes adatok feldolgozásának jogalapja

   A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja. Jogos érdekünk itt a 2. pontban említett adatkezelési célokban rejlik.

  4. Tárolás időtartama

   Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt célok eléréséhez szükséges, illetve ameddig azt a törvény előírja, például adózási és számviteli célokra.

  5. Visszavonás és eltávolítás lehetősége

   Megakadályozhatja személyes adatainak StackPath általi gyűjtését és feldolgozását azáltal, hogy megakadályozza harmadik féltől származó sütikk tárolását a számítógépén, a támogató böngésző „Do Not Track” funkciójának használatával, a szkriptkódok végrehajtásának letiltásával a böngészőben, vagy egy olyan szkriptblokkoló, mint a NoScript (https://noscript.net/) vagy a Ghostery (https://www.ghostery.com) telepítésével a böngészőben.

   A StackPath elleni tiltakozásról és eltávolítási lehetőségekről további információkat talál a következő címen:

   https://www.bootstrapcdn.com/privacy-policy/).

  A Google Analytics használata

  1. Személyes adatok feldolgozásának köre

   A Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Írország (a továbbiakban: Google) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használjuk. A Google Analytics többek között vizsgálja a látogatók eredetét, az egyes oldalakon eltöltött időt és a keresőmotorok használatát, így lehetővé teszi a reklámkampányok sikerének jobb nyomon követését. A Google sütiket helyez el az Ön számítógépén. Ez lehetővé teszi a személyes adatok tárolását és elemzését, különösen a felhasználó tevékenységét (különösen azt, hogy mely oldalakat látogatta meg, és mely elemekre kattintott), az eszközre és a böngészőre vonatkozó információkat (különösen az IP-címet és az operációs rendszert), a megjelenített hirdetésekre vonatkozó adatokat (különösen azt, hogy mely hirdetések jelentek meg, és hogy a felhasználó rákattintott-e rájuk), valamint a hirdetési partnerektől származó adatokat (különösen az álnevesített felhasználói azonosítókat). A süti által generált, a weboldal Ön általi használatára vonatkozó információkat a Google az Egyesült Államokban található szerverekre továbbítja és tárolja. Abban az esetben azonban, ha az IP-anonimizálás aktiválva van ezen az online jelenléten, az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen megrövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol lerövidítik.

   A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a sütik használatát, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal teljes funkcionalitását.

   A Google általi adatfeldolgozással kapcsolatos további információk itt találhatók:

   https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

  2. Adatfeldolgozás célja

   A személyes adatok feldolgozásának célja, hogy kifejezetten egy olyan célcsoportot szólítsunk meg, amely már kifejezte kezdeti érdeklődését az oldal meglátogatásával.

  3. Személyes adatok feldolgozásának jogalapja

   A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja. Jogos érdekünk itt a 2. pontban említett adatkezelési célokban rejlik.

  4. Tárolás időtartama

   Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt célok teljesítéséhez szükséges, illetve ameddig a törvény előírja. A szervernaplókban szereplő hirdetési adatokat a Google anonimizálja, és 9, illetve 18 hónap elteltével törli az IP-cím és a süti-információk egy részét.

  5. Visszavonás és eltávolítás lehetősége

   Önnek joga van ahhoz, hogy az adatvédelmi törvény értelmében bármikor visszavonja hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

   Megakadályozhatja személyes adatainak a Google általi gyűjtését és feldolgozását azáltal, hogy megakadályozza, hogy harmadik féltől származó sütik tárolódjanak a számítógépén, ha használja a támogató böngésző „Do Not Track” funkcióját, kikapcsolja a szkriptkódok végrehajtását a böngészőben, vagy telepít egy szkriptblokkolót, mint például a NoScript (https://noscript.net/) vagy a Ghostery (https://www.ghostery.com) telepítésével a böngészőben.

   Az alábbi link segítségével kikapcsolhatja személyes adatainak a Google általi felhasználását:

   https://adssettings.google.com

   További információért arról, hogy hogyan tiltakozhat személyes adatai Google általi felhasználása ellen és hogyan távolíthatja el azt, kérjük, látogasson el a következő weboldalra:

   https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

  Google Maps használata

  1. Személyes adatok feldolgozásának köre

   A Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Írország (a továbbiakban: Google) online térképszolgáltatását, a Google Maps-et használjuk. A Google Maps bővítményt használjuk a földrajzi adatok vizuális megjelenítésére és beágyazására online jelenlétünkben. A Google Maps online jelenlétünkön történő használatával az online jelenlétünk használatára vonatkozó információkat, az Ön IP-címét és az útvonaltervezési funkcióban megadott címeket a Google szerverére továbbítjuk és ott tároljuk.

   A Google általi adatfeldolgozással kapcsolatos további információk itt találhatók:

   https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

  2. Adatfeldolgozás célja

   A Google Maps plug-in használata a felhasználóbarátság javítását és online jelenlétünk vonzó megjelenítését szolgálja.

  3. Személyes adatok feldolgozásának jogalapja

   A felhasználók személyes adatainak feldolgozásának jogalapja alapvetően a felhasználó hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának 1. a) pontja szerint.

  4. Tárolás időtartama

   Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt célok teljesítéséhez szükséges, illetve ameddig azt a törvény előírja.

  5. Visszavonás és eltávolítás lehetősége

   Sie Önnek joga van ahhoz, hogy az adatvédelmi törvény értelmében bármikor visszavonja hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

   Megakadályozhatja személyes adatainak a Google általi gyűjtését és feldolgozását azáltal, hogy megakadályozza, hogy harmadik féltől származó sütik tárolódjanak a számítógépén, ha használja a támogató böngésző „Do Not Track” funkcióját, kikapcsolja a szkriptkódok végrehajtását a böngészőben, vagy telepít egy szkriptblokkolót, mint például a NoScript (https://noscript.net/) vagy a Ghostery (https://www.ghostery.com) telepítésével a böngészőben.

   Az alábbi link segítségével kikapcsolhatja személyes adatainak a Google általi felhasználását:

   https://adssettings.google.com

   További információért arról, hogy hogyan tiltakozhat személyes adatai Google általi felhasználása ellen és hogyan távolíthatja el azt, kérjük, látogasson el a következő weboldalra:

   https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB

  Wordfence Security használata

   1. Személyes adatok feldolgozásának köre

    Online jelenlétünk a Defiant Inc, 800 5th Ave, Suite 4100, Seattle, WA 98104, USA (a továbbiakban: Defiant) funkcióit használja. A Wordfence Security biztosítja online jelenlétünket, és így védi az online jelenlét látogatóit a vírusoktól és a rosszindulatú programoktól. Amikor meglátogat egy bővítményt tartalmazó oldalt, közvetlen kapcsolat jön létre a számítógépe és a Defiant szerver között. Annak érdekében, hogy felismerje, hogy a látogató ember vagy robot, a beépülő modul sütiket állít be. Ennek eredményeképpen további személyes adatok tárolhatók és értékelhetők, különösen az eszközre és a böngészőre vonatkozó információk (különösen az IP-cím és az operációs rendszer).

    A küldött értesítésekből ki lehet értékelni a viselkedést (pl. milyen gyakran hívnak fel egy oldalt). A nyers erővel és DDoS-támadásokkal, illetve a komment spamekkel szembeni védelem érdekében az IP-címeket a Wordfence szerverei tárolják. Az ártalmatlannak minősített IP-címek fehér listára kerülnek.

    https://www.wordfence.com/privacy-policy/

   2. Adatfeldolgozás célja

    Az online jelenlét a plug-in segítségével védelmet nyújt a vírusok és rosszindulatú programok ellen, valamint védelmet nyújt a számítógépes bűnözők támadásai ellen.

   3. Személyes adatok feldolgozásának jogalapja

    A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja. Jogos érdekünk itt a 2. pontban említett adatkezelési célokban rejlik.

  Tárolás időtartama

  Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt célok eléréséhez szükséges, illetve ameddig azt a törvény előírja, például adózási és számviteli célokra.

  1. Visszavonás és eltávolítás lehetősége

   Önnek joga van ahhoz, hogy az adatvédelmi törvény értelmében bármikor visszavonja hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

   Megakadályozhatja személyes adatainak a Wordfence Security általi gyűjtését és feldolgozását azáltal, hogy megakadályozza, hogy harmadik féltől származó cookie-kat tároljanak a számítógépén, ha használja a támogató böngésző „Do Not Track” funkcióját, letiltja a szkriptkódok végrehajtását a böngészőjében, vagy telepít egy szkriptblokkolót, mint például a NoScript (https://noscript.net/) vagy a Ghostery (https://www.ghostery.com) telepítésével a böngészőben.

   A Wordfence Securityvel szembeni kifogásolási és eltávolítási lehetőségekről további információkat talál a következő címen:

   https://www.wordfence.com/privacy-policy/

  WPML használata

  1. Személyes adatok feldolgozásának köre

   A WPML-t az OnTheGoSystems Limited, 22/F 3 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong (a továbbiakban: WPML) cégtől használjuk. A WPML egy többnyelvű bővítmény a WordPresshez. A WPML-t használjuk online jelenlétünk különböző nyelveken történő megjelenítéséhez. Amikor meglátogatja online jelenlétünket, a WPML egy sütit tárol a végberendezésén, hogy elmentse az Ön által kiválasztott nyelvi beállítást. Ez lehetővé teszi a személyes adatok tárolását és elemzését, különösen a felhasználó tevékenységét (különösen azt, hogy mely oldalakat látogatta meg, és mely elemekre kattintott), valamint az eszközre és a böngészőre vonatkozó információkat (különösen az IP-címet és az operációs rendszert).

   A WPML általi adatfeldolgozással kapcsolatos további információk itt találhatók:

   https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

  2. Személyes adatok feldolgozásának köre

   A WPML használata arra szolgál, hogy online jelenlétünket több nyelven is megjeleníthessük.

  3. Személyes adatok feldolgozásának jogalapja

   Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának 1. f) pontja. Jogos érdekünk, hogy az online jelenlétünk látogatóit az anyanyelvükön szólítsuk meg.

  4. Tárolás időtartama

   A WPML sütiket tárol az Ön végberendezésén. A sütik tárolási idejéről a következő menüpontban talál információkat: https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-GDPR-compliance

  5. Visszavonás és eltávolítás lehetősége

   Megakadályozhatja személyes adatainak a WPML általi gyűjtését és feldolgozását azáltal, hogy megakadályozza, hogy harmadik féltől származó sütik tárolódjanak a számítógépén, az azt támogató böngésző „Do Not Track” funkciójának használatával, a szkriptkódok végrehajtásának letiltásával a böngészőjében, vagy egy olyan szkriptblokkoló, mint a NoScript (https://noscript.net/) vagy a Ghostery (https://www.ghostery.com) telepítésével a böngészőben.

   A WPML-lel szembeni tiltakozási és eltávolítási lehetőségekről további információkat talál a következő címen:

   https://wpml.org/de/documentation-3/privacy-policy-and-gdpr-compliance/

  Font Awesome használata

  1. Személyes adatok feldolgozásának köre

   A Font Awation, a Fonticons, Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA (a továbbiakban: Font Awation) szolgáltatásának betűtípusait használjuk. A betűtípusok a böngésző gyorsítótárába kerülnek, amikor az oldal meghívásra kerül, hogy a különböző információk vizuálisan jobb megjelenítéséhez használhassa őket. Ennek eredményeképpen személyes adatok tárolhatók, továbbíthatók és elemezhetők, különösen az eszközre és a böngészőre vonatkozó információk (különösen az IP-cím és az operációs rendszer).

   Ha a böngésző nem támogatja a Font Awesome-t, vagy megakadályozza a hozzáférést, a szöveg normál betűtípussal jelenik meg.

   Az oldal meghívásakor a látogató nem kap sütiket.

   A Font Awesome általi adatfeldolgozásról további információkat itt talál:

   https://origin.fontawesome.com/privacy

  2. Adatfeldolgozás célja

   A Google Webfonts használata arra szolgál, hogy szövegeinket vonzó módon jelenítsük meg.

  3. Személyes adatok feldolgozásának jogalapja

   A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja. Jogos érdekünk itt a 2. pontban említett adatkezelési célokban rejlik.

  4. Tárolás időtartama

   Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírt célok teljesítéséhez szükséges, illetve ameddig azt a törvény előírja.

  5. Visszavonás és eltávolítás lehetősége

   Önnek joga van ahhoz, hogy az adatvédelmi törvény értelmében bármikor visszavonja hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

   Megakadályozhatja személyes adatainak a Font Awesome általi gyűjtését és feldolgozását azáltal, hogy megakadályozza harmadik féltől származó sütik tárolását a számítógépén, a támogató böngésző „Do Not Track” funkciójának használatával, a szkriptkódok végrehajtásának letiltásával a böngészőjében, vagy egy olyan szkriptblokkoló, mint a NoScript (https://noscript.net/) vagy a Ghostery (https://www.ghostery.com) telepítésével a böngészőben. A Font Awesome elleni tiltakozással és eltávolításával kapcsolatos további információkért látogasson el a következő weboldalra:

   https://origin.fontawesome.com/privacy

  Google Tag Manager használata

  1. Személyes adatok feldolgozásának köre

   A Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Írország (a továbbiakban: Google) Google Tag Manager (https://www.google.com/intl/de/tagmanager/) szolgáltatását használjuk. A Google Tag Manager a Google és harmadik fél szolgáltatók szolgáltatásaiból származó címkék kezelésére és azok online jelenlétbe való beágyazására használható. A címkék olyan kis kódelemek az online megjelenéseken, amelyeket többek között a látogatók számának és viselkedésének mérésére, az online hirdetések és a közösségi csatornák hatásának rögzítésére, remarketing és célzás alkalmazására, valamint az online megjelenések tesztelésére és optimalizálására használnak. Amikor egy felhasználó meglátogatja az online jelenlétet, az aktuális címke konfiguráció elküldésre kerül a felhasználó böngészőjébe. Utasításokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mely címkéket kell kiváltani. A Google Tag Manager biztosítja, hogy más címkék is elinduljanak, amelyek viszont adatokat gyűjthetnek. Erről a jelen adatvédelmi nyilatkozatban a megfelelő szolgáltatások használatára vonatkozó részek tartalmaznak információkat. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

   A Google Tag Managerrel kapcsolatos további információk a https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html címen és a Google adatvédelmi nyilatkozatában találhatók:https://policies.google.com/privacy?hl=en

  2. Adatfeldolgozás célja

   A személyes adatok feldolgozásának célja az összegyűjtött és egyértelmű kezelés, valamint a harmadik felek szolgáltatásainak hatékony integrálása.

  3. Személyes adatok feldolgozásának jogalapja

   A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja. Jogos érdekünk itt a 2. pontban említett adatkezelési célokban rejlik.

  4. Tárolás időtartama

   Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, ameddig az a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt célok teljesítéséhez szükséges, illetve ameddig a törvény előírja. A szervernaplókban szereplő hirdetési adatokat a Google anonimizálja, és 9, illetve 18 hónap elteltével törli az IP-cím és a süti-információk egy részét.

  5. Visszavonás és eltávolítás lehetősége

   Önnek joga van ahhoz, hogy az adatvédelmi törvény értelmében bármikor visszavonja hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

   Megakadályozhatja személyes adatainak a Google általi gyűjtését és feldolgozását azáltal, hogy megakadályozza, hogy harmadik féltől származó sütik tárolódjanak a számítógépén, ha használja a támogató böngésző „Do Not Track” funkcióját, kikapcsolja a szkriptkódok végrehajtását a böngészőben, vagy telepít egy szkriptblokkolót, mint például a NoScript (https://noscript.net/) vagy a Ghostery (https://www.ghostery.com) telepítésével a böngészőben.

   A cookie-k által generált és az online jelenlét használatával kapcsolatos adatok (beleértve az IP-címét is) Google számára történő gyűjtését és ezen adatok Google általi feldolgozását is megakadályozhatja az alábbi linken elérhető böngésző bővítmény letöltésével és telepítésével:

   https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

   Az alábbi link segítségével kikapcsolhatja személyes adatainak a Google általi felhasználását:

   https://adssettings.google.de

   További információért arról, hogy miként tiltakozhat és választhatja le a Google szolgáltatásait, kérjük, látogasson el a következő weboldalra:

   https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en

  NinjaForms használata

  1. Személyes adatok feldolgozásának köre

   A WP Ninjas, LLC, 1809 Keith Street, Cleveland, Tennessee, Egyesült Államok (a továbbiakban: WP Ninjas) NinjaForms nevű kapcsolatfelvételi űrlap pluginjának funkcióit használjuk.

   A felhasználó a NinjaForms-on keresztül kommunikálhat a weboldalának látogatóival (és fordítva)).

   A WP Ninjas sütik a folyamat során az Ön végberendezésén tárolódnak.

   A WP Ninjas különösen a következő személyes adatokat dolgozza fel:

   • Eszközinformáció
   • Helymeghatározási adatok (pl. IP-cím)
   • A weboldal látogatója által megadott információk (típusa a weboldal létrehozójától függ).

   Az adatokat nem továbbítjuk harmadik országokba, és csak az e-mail szervereinken keresztül továbbítjuk.

   A WP Ninjas általi adatfeldolgozásról további információkat itt talál:

   https://ninjaforms.com/privacy-policy/

  2. Adatfeldolgozás célja

   A NinjaForms-ot a kapcsolatfelvételi űrlapok létrehozásához és biztosításához használjuk.

  3. Személyes adatok feldolgozásának jogalapja

   A feldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondatának f) pontja. Jogos érdekünk itt a 2. pontban említett adatkezelési célokban rejlik.

  4. Tárolás időtartama

   Az Ön személyes adatait addig tároljuk, ameddig az a jelen adatvédelmi szabályzatban leírt célok teljesítéséhez szükséges, illetve ameddig azt a törvény előírja, pl. adó- és számviteli célokra.

   Ha Ön visszavonja hozzájárulását, a megjelölt személyes adatokat azonnal töröljük.

  5. Visszavonás és eltávolítás lehetősége

   Önnek joga van ahhoz, hogy az adatvédelmi törvény értelmében bármikor visszavonja hozzájáruló nyilatkozatát. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

   Megakadályozhatja személyes adatainak WP Ninjas általi gyűjtését és feldolgozását azáltal, hogy megakadályozza a harmadik féltől származó cookie-k tárolását a számítógépén, használja a támogató böngésző „Do Not Track” funkcióját, letiltja a szkriptkódok végrehajtását a böngészőjében, vagy telepít egy szkriptblokkolót, mint például a NoScript (https://noscript.net/) vagy a Ghostery (https://www.ghostery.com) telepítésével a böngészőben.

   A kifogásolási és eltávolítási lehetőségekkel kapcsolatos további információkért lásd:

   https://ninjaforms.com/privacy-policy/

Ez az adatvédelmi szabályzat a DataGuard támogatásával készült.

Unsere Website verwendet Cookies und sammelt dadurch Informationen über Ihren Besuch, um unsere Website (durch Analyse) zu verbessern, Ihnen Social Media-Inhalte und relevante Werbung zu zeigen.. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer cookies oder stimmen Sie zu, indem Sie auf die Schaltfläche 'Akzeptieren' klicken.

Cookie-Einstellungen

Unten können Sie wählen, welche Art von Cookies Sie auf dieser Website zulassen. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Cookie-Einstellungen speichern", um Ihre Wahl zu übernehmen.

FunktionelleUnsere Website verwendet funktionale Cookies. Diese Cookies sind notwendig, damit unsere Website funktionieren kann.

AnalytischUnsere Website verwendet analytische Cookies, die es ermöglichen, unsere Website zu analysieren und u.a. im Hinblick auf die Benutzerfreundlichkeit zu optimieren.

Soziale NetzwerkeUnsere Website platziert Social-Media-Cookies, um Ihnen Inhalte von Drittanbietern wie YouTube und FaceBook anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

WerbungUnsere Website platziert Werbe-Cookies, um Ihnen auf der Grundlage Ihrer Interessen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen. Diese Cookies können Ihre persönlichen Daten verfolgen.

AndereUnsere Website platziert Cookies von Drittanbietern, die nicht aus dem Bereich Analytik, soziale Medien oder Werbung stammen.