Érvénytelen magyar autópálya matrica

A magyarországi díjköteles útszakaszokat kizárólag érvényes e-matricával lehet igénybe venni. A jogosulatlan úthasználat elkerülése érdekében kérjük mindig ellenőrizze az ellenőrző szelvényen feltüntetett rendszám, felségjel, díjkategória és érvényességi idő helyességét.

Annak ellenére, hogy Ön úthasználati jogosultságot váltott, előfordulhat, hogy a jogosultság a kamerás ellenőrzés időpontjában nem volt érvényes. Ennek lehetséges okairól az alábbiakban tájékozódhat.

Érvénytelen e-matrica

Mely esetekben lehet érvénytelen az e-matrica?  
 • Az e-matrica érvényességi ideje lejárt vagy még nem kezdődött el: Kérjük ellenőrizze, hogy az ellenőrzés időpontja, a dátum, az óra és a perc az e-matricán feltüntetett érvényességi időszakon belüli-e. Az e-matrica beszerzéséről főszabály szerint a díjköteles útszakaszra történő felhajtás előtt gondoskodni kell. Ha ez nem történt meg, az e-matrica megváltását legkésőbb a felhajtástól számított 60 percen belül pótolni kell. Amennyiben az ellenőrzés az érvényességi időszakon kívül történt, akkor a pótdíj jogosan került kiszabásra. Ebben az esetben javasoljuk, hogy a fennálló követelést a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 60 napos határidőn belül egyenlítse ki. Amennyiben több értesítést kapott tőlünk, kérjük, látogasson el a maximalizálás részhez.
 • Téves rendszám, vagy országjelzés: Az ellenőrzőszelvényen, vagy megerősítő üzenetben szereplő rendszám, vagy országjelzés nem egyezik meg a jármű tényleges rendszámával, vagy országjelzésével. Téves forgalmi rendszám esetén legfeljebb 3 karakter eltérésig, vagy téves országkód feltüntetése esetén, a vonatkozó ügyintézési költségek megfizetése mellett lehetőség van a helytelenül rögzített adatok korrigálására. Az eljárás a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül lehetséges. A matrica korrekció eljárásáról további tájékoztatást talál a korrekció résznél.
 • Téves kategória: A gépjármű díjkategóriáját a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzések alapján kell meghatározni. Nem megfelelő díjkategóriára váltott jogosultság esetén különbözeti díj kiszabására kerül sor. Az e-matrica díjkategóriákkal kapcsolatos további információkért kérjük, keresse fel a következő linket.
 • Megyei matrica: Amennyiben járműve egy adott megyére éves jogosultsággal rendelkezik, de azt nem az adott megyében, a rendeletben meghatározott elágazások között használja (pl: egy másik megye fizetős úthálózatát veszi igénybe), ebben az esetben pótdíj kiszabására kerül sor.

Korrekció

Az e-matrica korrekciója az alábbi esetekben lehetséges:
 • Az e-matricán rögzített rendszám legfeljebb 3 téves karaktert tartalmaz.
 • Az e-matricán feltüntetett országkód eltér a forgalmi engedélyben feltüntetett országkódtól.
 • Az e-matricán a jármű forgalmi rendszáma (3 karakter eltérésig) és felségjelzése is tévesen került rögzítésre.
A korrekciós eljárás elvégzésére vonatkozó szabályok:
 • Téves forgalmi rendszám, vagy országjelzés feltüntetése esetén a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül a helyes forgalmi rendszám, vagy felségjelzés rögzíthető.
 • Az eljárás során rendelkezésre kell bocsátani a gépjármű forgalmi engedélyének és a jogosultság megváltását igazoló ellenőrző szelvény, vagy nyugtázó értesítés másolatát. A dokumentumok hiányában, vagy azok nem határidőben történő megküldése esetén a korrekciós eljárás nem végezhető el.
 • A korrekció díjköteles, annak elvégzésére az ügyintézési és adminisztrációs díj megfizetését követően kerülhet sor. Az ügyintézés díjáról értesítés kerül kiállításra. Az ügyintézési díj nem, vagy késedelmes teljesítése esetén a korrekcióra nem kerülhet sor.
Nem őrizte meg az e-matricát?

Társaságunk nem rendelkezik hozzáféréssel a magyar matrica rendszerhez, így matrica másolatot nem tud biztosítani az Ön részére. A matrica másolatának beszerzése érdekében közvetlenül ahhoz a viszonteladóhoz kell fordulnia, ahol Ön az e-matricát megvásárolta. Megkeresését elektronikus formában is eljuttathatja az eladóhely részére, melyhez segítséget nyújt formanyomtatványunk. Az alábbi interaktív térkép az értékesítési pontok azonosítását szolgálja.

E-matrica viszonteladói térkép

Fő matrica értékesítési pontok elérhetőségei

MOL: ugyfelszolgalat@mol.hu, office@molaustria.at

OMV: info.hungary@omv.com

SHELL: info-hu@shell.com, shell20941@shellstationen.at

Maximalizálás

Ha ugyanazon gépjármű vonatkozásában többször kerül megállapításra jogosulatlan úthasználat ugyanazon üzembentartó terhére, az üzembentartó kérelmezheti az első fizetési felszólítás kézbesítéséig keletkezett pótdíjfizetési kötelezettség maximalizálását két eset összegére.

A maximalizálás eljárásra vonatkozó szabályok:

 • Az első felszólító levél kézbesítését követő 75 napon belül az üzembentartó írásban kérelmezheti az eljárást. Az írásos kérelem elektronikus, vagy postai úton is eljuttatható Társaságunk részére. Írásos kérelmében kérjük tüntesse fel a gépjármű rendszámát, az ügyiratszámot, továbbá a maximalizálás elvégzésére vonatkozó kérelmét. Az eljárás kérelmezéséhez segítséget nyújt az erre vonatkozó formanyomtatványunk.
 • A kérelem 30 napon belül megvizsgálásra kerül, melynek eredményéről az üzembentartó értesítést kap.
 • A maximalizált összegű követelések (2 eset) megfizetésének határideje, az értesítés kézhezvételét követő 30 nap.
 • Határidőben történő befizetés esetén a maximalizálással érintett, korábban meg nem fizetett követelések a maximált összegen felüli részben megszűnnek.
 • A fizetési határidő elmulasztása esetén úgy kell eljárni, mintha a kérelmet nem terjesztették volna elő, ez esetben valamennyi esettel kapcsolatos követelés aktív marad.
 • A kérelembe azon esetek vonhatóak be, melyeknél az ellenőrzés dátuma az első fizetési felszólítás kézhezvételét megelőző.

A maximalizálás eljárásával kapcsolatos kérdése esetén Ügyfélszolgálatunk rendelkezésére áll.

Pótdíj kedvezményes megfizetése iránti eljárás (pótdíj amnesztia)

Ha ugyanazon gépjármű vonatkozásában többször kerül megállapításra pótdíj ugyanazon üzembentartó részére, az üzembentartó kérelmet terjeszthet elő a kérelem előterjesztése napján és az azt megelőző 180 napon belül észlelt jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíjak kedvezményes megfizetésére. Ezen időszakra vonatkozóan a korábban meg nem fizetett pótdíjak a kedvezményes pótdíj határidőben történő megfizetésével megfizetettnek tekintendőek. A kérelem alapján hozott döntés nem érinti ezen időszak előtt keletkezett követelések jogalapját.

A pótdíj kedvezményes megfizetése iránti eljárásra (pótdíj amnesztia) vonatkozó szabályok:

 • A kedvezményes pótdíj mértéke a gépjárműre irányadó és kiszabott alap pótdíj hatszorosa. Ez esetben két esethez tartozó adminisztrációs költség megfizetése szükséges.
 • A kérelem 30 napon belül megvizsgálásra kerül, melynek eredményéről az üzembentartó értesítést kap.
 • A kedvezményes pótdíj megfizetésének határideje az értesítést követő 30 nap. A kérelemmel érintett pótdíj követelések a kedvezményes pótdíj határidőben történő teljesítésével megfizetettnek tekinthetőek. A fizetési határidő elmulasztása esetén valamennyi esettel kapcsolatos követelés aktív marad.

Gyakran ismételt kérdések

Az érvénytelen magyar autópálya matrica résznél részletes tájékoztatást talál a matrica érvénytelenségének leggyakoribb lehetséges okairól.

Téves forgalmi rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb 3 karakter eltérésig – és/vagy téves felségjel feltüntetése esetén a forgalmi rendszám/felségjel megfelelő módosításával a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 60 napon belül a helyes forgalmi rendszám, felségjel rögzíthető, a korrekciós és adminisztrációs díj megfizetésének ellenében. A „0” és az „O” karakterek, az “Ü” és az “UE” karakterek, az “Ö” és az “OE” karakterek, illetve az „1” és „I” karakterek felcseréléséből adódó karaktertévesztés javítása során ügyintézési díj nem kerül felszámításra. További tájékoztatást a Korrekció résznél talál.

A még le nem járt éves jogosultság korrekciója csak a NÚSZ Zrt. valamelyik ügyfélszolgálati irodájában végezhető el, lejárt éves jogosultság korrekciója a fentieknek megfelelően végezhető el.

Ez esetben a fizetési felszólítás kézhezvételét követő 75 napon belül írásos kérelmével a pótdíj kedvezményes megfizetése iránti eljárást (pótdíjamnesztia) kezdeményezheti. Kérelme elfogadásának esetén a pótdíj hatszorosa és kétszeri adminisztrációs költség határidőben történő megfizetése esetén a kérelem előterjesztése napján és az azt megelőző 180 napon belül észlelt jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíjak megfizetettnek tekintendőek. A kérelem alapján hozott döntés nem érinti ezen időszak előtt keletkezett követelések jogalapját. Az eljárás ugyanazon üzembentartó ugyanazon gépjárművével kapcsolatban vehető igénybe.

Az ellenőrzés időpontjában a gépjármű üzembentartójára vonatkozó hivatalos adatokat attól a gépjármű-nyilvántartó hatóságtól kapjuk meg, ahol a gépjárművet nyilvántartásba vették. Amennyiben az ellenőrzés idején már nem Ön volt a gépjármű üzembentartója kérjük, hogy felülvizsgálat érdekében küldje el nekünk az üzembentartó megváltozását alátámasztó hivatalos dokumentumok másolatát (pl. adásvételi szerződés, gépjármű-lejelentőlap).

A pótdíjfizetési felszólítást – az ellenkező bizonyításig – a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a címzett lakcíméről, tartózkodási helyéről, szálláshelyéről, illetve székhelyéről a feladóhoz „nem kereste”, „a címzett ismeretlen helyre költözött” vagy „elköltözött” jelzéssel érkezett vissza, az iratot az ellenkező bizonyításig a postai felvétel napjától számított huszadik napon kézbesítettnek kell tekinteni. A kézbesítési vélelem beálltáról a címzettet nyolc munkanapon belül értesítést kap.

Amennyiben Ön a küldeményt önhibáján kívül nem tudta átvenni, a kézbesítési vélelem beálltáról történő tudomásszerzés napjától számított 15 napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltát követő 150 napon belül kifogást terjeszthet elő, melyben hitelt érdemlően, dokumentumokkal alátámasztva igazolja, hogy a küldeményt önhibáján kívül nem vette át. A kérelem elfogadása esetén 60 napos póthatáridő állapítható meg.

Kérjük, hogy juttassa el részünkre az eltulajdonítás, vagy a rendszámmal történő visszaélés tényét alátámasztó rendőrségi feljelentést, valamint a rendőrség, vagy ügyészség eljárást lezáró határozatát az eset felülvizsgálata érdekében.

A 45/2020. ITM rendelet alapján a 60 napos fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a pótdíj összege megemelkedik. A 60 napon túl történő fizetés késedelmes fizetésnek minősül, mely a pótdíj jogszabály alapján történő megemelkedését vonja maga után. Az eset ilyenkor csak a megemelkedett összeg maradéktalan kiegyenlítését követően zárható le.

Fizetési nehézség esetén lehetősége van a tartozás összegének kamatmentes részletekben történő teljesítésére. A tartozás részletekben történő kiegyenlítésére annak engedélyezését követően kerülhet sor, ennek érdekében kérjük vegye fel Ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.

Amennyiben Ön több különböző napon használt érvényes jogosultság nélkül díjköteles útszakaszt, úgy a hatályos jogszabály alapján a pótdíj naptári naponként kerül kiszabásra. Kérjük ellenőrizze a fizetési felszólítások tartalmát, különösen az ellenőrzés időpontját, a helyszínt, valamint az ügyiratszámokat. A különböző ügyiratszámokon nyilvántartott esetek különböző ellenőrzési időpontokhoz tartoznak.

Kérjük továbbá, hogy ellenőrizze a fizetésének adatait, a fogadó bankszámlaszám helyességét, illetve, hogy a közlemény rovatban megfelelően feltüntetésre került-e az ügyiratszám, valamint a gépjármű rendszáma. A befizetést igazoló banki visszaigazolást felülvizsgálat céljából juttassa el Ügyfélszolgálatunk részére.

Ha Ön társaságunk felszólítása útján értesült a jogosulatlan úthasználatról és a fenti eljárásokhoz szükséges dokumentumokat felszólításunk kézhezvételét követően nyújtotta be a NÚSZ Zrt-hez, úgy Ön az adminisztrációs díj megtérítésére is köteles, ami a gépjármű üzembentartó azonosításának költségeit, az adatfeldolgozás, ügykezelés és a postai költségeket foglalja magában. A költségek megtérítésére jogszabály és a NÚSZ Zrt-vel kötött megállapodás jogosítja a társaságunkat.

Ha Ön a gépjárművét értékesítette és a forgalmi engedéllyel már nem rendelkezik, annak másolatát, vagy a gépjármű lejelentő lapjának másolatát megigényelheti az illetékes gépjármű-nyilvántartó hatóságtól.

Pótdíj forgalmi rendszámonként és naptári naponként legfeljebb egy alkalommal szabható ki. Ha Ön különböző napokon közlekedik érvényes jogosultság nélkül, úgy a pótdíj naptári naponként kerül kiszabásra.

WordPress Cookie Értesítés a Real Cookie Bannertől